Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Zeměpis - základy

Zeměpis - základy

Geografie

Název pochází z řečtiny

Géo -

Grafein

země

psát

Tzn. Popis Země -> Zeměpis

Geografie je věda, která se zabývá krajinnou sférou a vzájemnými interakcemi člověka a přírody v prostoru a čase.

(tzn. zabývá se i minulostí, popř. vývojem..)

(př. kácení lesů..)

- vznik – ve 4. stol. v Řecku

- 1. zákres „mapy“- z období pravěku – na mamutím klu – byl velmi primitivní

- zpočátku spíše jen popisovali (nejdřív krajinu - kvůli lovu, potom od doby neolitické (neolitická revoluce- zemědělství) i počasí apod.) -> potom aplikační funkce – použití geografie v životě (např. v armádě, cestování, těžebním průmyslu..)

Krajinná sféra

1)

fyzickogeografická („přírodní“)

- atmosféra - Atmosféra jako hmotné prostředí v určitých intervalech vlnových délek toto záření výrazně modifikuje především procesy pohlcování a rozptylu.

- vzdušný obal země, zkrátka vrstva plynů obklopující Zemi

- části atmosféry – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a někdy se uvádí i exosféra

- složení atmosféry: dusík (78,08%), kyslík (20,95%), a jiné plyny: argon (0,93%), oxid uhličitý (0,037%), neon (0,018%), helium (0,005%); vodní páry (0-4%)

- hydrosféra – vodní obal Země

- soubor všeho vodstva Země – tj. vody Povrchové, podpovrchové, ale i vody obsažené v atmosféře a v organismech

- je v neustálém koloběhu (hydrologický cyklus)

- světová zásoba vody: 1 385 989 600 km³ (z toho je 2,53% sladká voda)

- ve světovém oceánu je asi 96,54% vody

litosféra – pevný/kamenný/horninový obal Země; nejsvrchnější část zemského pláště

- a) pevninská – pevnina

- b) oceánská – oceán

- spodní hranice litosféry se nazývá Mohorovičičova diskontinuita

pedosféra – půdní obal Země

- půda- vzniká zvětráváním z mateční horniny

- druhy půd – písčité, hlinité, jílovité..

- typy půd – černozem, hnědozem...

- klimatogenní typy půd – podzoly, šedohnědé lesní půdy, subtropické žlutozemě a červenozemě, tropické rudozemě, laterity, prérijní půdy, černozemě, hnědozemě a kaštanové stepní půdy, šedozemě a pouštní půdy, nivní půdy, tundrové půdy, horské půdy

biosféra - „živý“ obal Země

- Teorie Gaii nebo též hypotéza Gaii je označení pro třídu vědeckých modelů, týkajících se geosféry, biosféry i atmosféry, které předpokládají, že živé organismy regulují životní podmínky na naší planetě tak, aby pro ně byly přijatelné. S touto teorií poprvé přišel v 60. letech 20. stol. vědec, klimatolog a chemik Sir James Lovelock. Teorie není obecně přijata

- kryosféra – kryos (námraza)

- oblasti, které jsou více než 2 roky pod bodem mrazu

 

demografie - „lidopis“, popsání lidu, geografie lidské populace

existují různé odvětví geografie – geografie průmyslu, zemědělství, služeb...

horní hranice KS – ozónosféra (pohlcuje 99% UV záření) – 25 km nad Zemí ve stratosféře

dolní hranice KS – tam, kde se litosférické desky stýkají s astenosférou (plastickém podkladu) – to je ta Mohorovičičičova diskontinuita

 

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Jana Delsartová | Napsáno: 27. 3. 2009, 21:59
Zavřít