Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Závazkové právo

Závazkové právo

y

1) Systém

- závazky patří do oblasti práva soukromého, jsou ve více odvětvích – v obchodním, pracovním, finančním ...

závazkové právo = souhrn PN upravujících závazkové právní vztahy.

Předmět občanského práva

- věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, práva k cizím věcem, zajištění moci osoby nad věcí)

- závazky (smlouvy a závazky z porušení práva, subjekty si obstarávají věci a služby od jiných subjektů)

- dědické právo (přechod vlastnických práv po smrti zůstavitele ne jeho právní nástupce)

- osobnostní práva (práva na ochranu osobnosti)

- osobně majetková práva (práva k duševnímu vlastnictví)

2) Vztahy mezi subjekty – právní vztah, který má předpoklady a prvky

závazek = je občanskoprávní vztah mezi účastníky, jejichž postavení poskytuje jednomu (věřiteli) právo žádá plnění a druhému ( dlužníkovi) toto poskytnout

- za předpokladu - shody

- součinnosti.

3) Zásady pro uzavírání smluv :

- smluvní rovnost stran rovnost občanská i majetková, reciprocita

- dávám, aby mi bylo také dáno

- dávám, aby bylo pro mne něco konáno

- dělám něco, abych za to něco dostal

- dělám něco proto, aby bylo něco uděláno pro mne

- smluvní volnost stran

- právo vybrat si s kým smlouvu uzavřu a zda ji vůbec uzavřu

- povinnost plnit smlouvu - pacta sunt servanda (smlouvy buďtež plněny)

- důsledek - porušení smlouvy je porušením práva

- kdo smlouvu porušil odpovídá za způsobené škody

- možnost vymáhat soudně splnění závazků

- odpovědnost za výsledek - objektivní odpovědnost

- zásada ochrany dobré víry

- ochrana patří tomu, kdo jedná v souladu s právem

- nikdo nemůže mít prospěch z vlastní nepoctivosti.

Další doplňující zásady :

- závazek je platný i když není dluh odůvodněn

- není-li ujednáno jinak, platí průměr, standard

- možnost odstoupit od zakázky - pozor - náhrada vzniklé škody příp. sankce (storno poplatky, smluvní pokuta)

- je-li v rozporu s dobrými mravy na smlouvě trvat

- oferta- akceptace

- možnost předběžných ujednání

- odpovědnost za dluhy - nedílná, solidární, dílčí.

4) Vznik závazků :

Závazky vznikají při splnění předpokladů „vzniku závazkového právního vztahu“ - všech obecných dle teorie práva s tím že nejčastějšími právními skutečnostmi jsou okolnosti dole uvedené.

Dělení závazků dle důvodu jejich vzniku :

1. z právních úkonů - výsledkem je smlouva

2. z protiprávních úkonů - výsledkem je změna závazku a „odpovědnost za náhradu škody“, prodlení, zajišťovací prostředky

3. jiné důvody

a) ze zákona

- např. povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou

- odpovědnost za provoz motorových vozidel

- každý musí být zdravotně pojištěn, nevybere-li si pojišťovnu, je automaticky pojištěn u VZP

b) rozhodnutí soudu

vznik práv a povinností v dědickém řízení

vznik povinností v rámci vypořádání SJM

Právní náležitosti závazku :

- důsledek dispozitivnosti civilního práva- uzavřu smlouvu s kým chci a jak chci, ( znamená to, že mohu vzájemná práva upravit libovolně, ale za splnění určitých podmínek :

a) podstatné složky ( náležitosti ) závazku - bez jejich existence není závazek uzavřen

- vymezení základní práv a povinností

- předmětu plnění - toho, oč se v právním vztahu jedná

- kdo, co, komu, za kolik

- cena u kupní smlouvy podle obchodního práva

- v pracovním právu – den nástupu, místo výkonu, druh práce

b) obvyklé složky - ujednání (domluva), které nejsou podstatná, ale je pro závazek potřebná

- nemají vliv na platnost smlouvy, ale často jsou uplatňována

- upřesňují podstatné náležitosti smlouvy -

kdy a kde bude věc předána, jaké vlastnosti musí mít, ......

- u příkazních smluv musí být plná moc

c) nahodilé složky - neobjevují ve pravidelně, ale někdy je jich potřeba

- jejich nedostatek nemá za následek neplatnost smlouvy

- opět upřesňují smlouvu - způsob dopravy, balení, prů vodní doklady, .......

- zajišťovací prostředky, sankce, možnosti ukončení smlouvy (závažné porušení smlouvy), výpověď, odkdy běží výpovědní lhůta

Změna závazků

a) změna v subjektech závazků

b) změna v obsahu závazku.

a) Změna v subjektech závazku

1. rozhodnutí soudu

2. postoupení pohledávky

3. převzetí dluhu

4. přistoupení k závazku

5. převzetí plnění

1. Rozhodnutí soudu : změna v subjektu věřitele i dlužníka

- vždy, kdy o to jeden z účastníků závazkového PV požádá

- nejčastěji - vypořádání BSM, nebo podílového spoluvlastnictví a s tím spojený přechod jiných závazků - nájem, ..

2. Postoupení pohledávky (cese) : změna v subjektu věřitele

- písemně i bez souhlasu dlužníka (jeho povinnosti nemění)

- pokud tak nebylo vyloučeno v závazku (třeba i jen na dobu určitou)

- nic z podstatných náležitostí smlouvy se nemění

- je jedno, zda za úplatu nebo bezplatně

- zákaz postoupení pohledávek - vázaných na osobu dlužníka

- nutno oznámit dlužníkovi, komu má plnit.

3. Převzetí dluhu : změna v osobě dlužníka

- původní dlužník jím přestává být a nastupuje jiný - nový

- písemně za souhlasu věřitele

- věřitel není účastníkem této smlouvy, on ji může kdykoliv zhatit - aby jeho práva nebyl dotčena

- je vyloučeno, pokud v původní smlouvě nebylo dohodnuto, že je převzetí možné

- je možno převzít i jen část dluhu

- vedlejší dlužník - osoba, která souhlasí s tím, že místo původního dlužníka dluh uhradí - z toho ale nevyplývá, že pak se může domáhat plnění od původního dlužníka - on pouze se stal dalším dlužníkem, není zde žádná solidarita.

4. Přistoupení k závazku : nový dlužník je povinen plnit dluh spolu s původním dlužníkem solidárně - právo požadovat po ostatních plnění dle podílů

- pouze u peněžitého dluhu

- písemná smlouva s novým dlužníkem

- původní dlužník nemusí ani souhlasit.

5. Převzetí plnění : - další subjekt převezme povinnost plnit

- jedná se pouze o vztah mezi dlužníkem a dalšími subjekty

- smlouva nemusí být písemná, ani oznámena věřiteli

- přejímatel povinnosti musí pouze včas uhradit pohledávku věřiteli

- zaviní-li prodlení, sám hradí škody.

b) Změna v obsahu závazků

a) dohodou

- vždy, bez omezení,

- písemná forma - jen byl-li i původní závazek písemný

- měnit možno cokoliv - nejčastěji : místo plnění, doba, způsob plnění

a to tak dlouho, pokud už ze změn nevyplynu, že původní závazek zanikl zcela a místo něho vznikl nový

b) porušením právní povinnosti – nutno zařadit i do odpovědnosti za vady plnění závazků – viz dále.

(Případ, kdy vedle jednoho závazku porušením povinnosti vzniká závazek další.)

- prodlení dlužníka

- prodlení věřitele.

Prodlení dlužníka :

- závazek není splněn řádně a včas

- bez ohledu, zda je zavinil nebo ne

- povinnost splnit závazek dále trvá

- při závažném prodlení může věřitel od smlouvy odstoupit

- za předpokladu, že závazek nebyl splněn ani po uplynutí tzv. marné lhůty, která však musí být dostatečně dlouhá( dle závazku )

- při odstoupení se závazek od počátku ruší

- to co bylo do té doby plněno, musí být vráceno

- zvláštní případ - fixní smlouva

- je přesně stanovena doba, do kdy má být závazek splněn

- uplynutím doby nastává prekluze ze zákona, pokud věřitel výslovně na splnění netrvá, jinak se závazek ruší.

7) Zajištění závazků

Je způsob jak dosáhnout splnění závazku hlavního

- není-li závazek splněn jedná se o porušení práva a vzniká nový závazkový vztah - tzv. vedlejší závazek.

Tyto vedlejší závazky plní 2 funkce :

a) zajišťovací (bude splněno řádně a včas)

b) uhrazovací (pohledávka bude uspokojena z jiného dlužníkova majetku nebo i majetku jiné osoby, jako např. z majetku ručitele u úvěru).

Přehled zajišťovacích prostředků:

1. smluvní pokuta

2. ručení

3. dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

4. zajištění závazku převodem práva

5. postoupení pohledávky

6. jistota

7. uznání dluhu

8. zástava

9. zadržení.

1. Smluvní pokuta

- úhrada peněz při nesplnění povinnosti, původní povinnost zaplacením smluvní pokuty nezanikne

- jiná škoda ani nemusí vzniknout - pokud vznikla, náhrada škody je jiný, další závazek

- pohrůžka pokuty nutí dlužníka splnit závazek řádně a včas

- výše pokuty je závislá pouze na dohodě subjektů v občanském právu, v obchodním ji může soud snížit)

- dlužník musí dokázat, že prodlení nezavinil, pak pokutu neplatí - v obchodním právu ano

- písemný forma, přesné vymezení nebo způsob jejího výpočtu.

2. Ručení

- ručitel - jeden nebo více subjektů se zavazují věřiteli uhradit dluh místo dlužníka, pokud tento sám dluh nezaplatí

- právo vybrat si ručitele má věřitel

- požadavek písemné smlouvy

- zajistí se tak peněžité pohledávky a u věcných ty, kdy je plnění zastupitelné

- ručitel nesmí převzít horší podmínky než původní dlužník

- podmínky pro požadavek plnit závazek po ručiteli jsou :

- dlužník byl prokazatelně písemně vyzván k úhradě dluhu

- důvody neuhrazení dluhu nejsou rozhodné

- ručitel nemusí platit pouze tehdy, když prokáže, že dluh nemohl uhradit sám dlužník na základě zavinění věřitele

- ručení zaniká zánikem hlavního, zajištěného závazku

- uhradil -li dluh ručitel, může plnění a další náklady žádat po dlužníkovi.

3. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

- uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem

- dlužník dává souhlas, aby plátce jeho mzdy prováděl z ní srážky a poukazoval je věřiteli – srážky je možno provádět i z pracovní odměny člena družstva, důchodu, stipendia, nemocenské dávky,, náhrady ušlého výdělku, podpory v nezaměstnanosti, ..

- jen u peněžitých pohledávek

- písemně, platí od doručení plátci mzdy nebo jiných příjmů

- plátce je povinen dalšímu z plátců tuto skutečnost oznámit

- zánik - uhrazením dluhu

- dohodou s věřitelem

- ztrátou možností příjmů

- často je uplatňován v kombinaci spolu s ručením.

4. Zajištění závazku převodem práva

- slouží k zajištění pouze písemných smluv

- dlužník posupuje věřiteli své majetkové právo, které má vůči třetí (další )osobě

- jedná se jakákoliv majetková práva, která mají vyčíslitelnou hodnotu – například právo být členem bytového družstva

- v případě neuhrazení dluhu přechází tato práva na věřitele.

5. Zajištění postoupením pohledávky

- dlužník nebo jiná osoba postoupí svou pohledávku kterou má k další osobě na dobu zajištění

- není-li dluh splněn, věřitel si postoupenou pohledávku ponechá

- při uhrazení dluhu je pohledávka vrácena postupiteli

- písemně.

6. Jistota

kauce - poskytnutí jakéhokoliv majetku k zajištění pohledávky, který je po splnění závazku vrácen

předání vkladní knížky, předání automobilu, šperků

výhoda – při nesplnění závazku se kauce stává vlastnictvím oprávněného.

7. Uznání dluhu

- dlužník písemně uzná svůj dluh co do důvodů a výše a dává příslib uhrazení tohoto dluhu

- odstraňuje tím jakékoliv pochybnosti o existenci dluhu před soudem podle zásady „ o uznaném dluhu se nepochybuje“

- od uznání dluhu běží nová promlčecí lhůta a to 10 let.

Forma zániku závazků podle právních skutečností:

jednostranný úkon

splněním, uložením do úschovy, odstoupením, jednostranným započtením, , výpovědí

dohodou (dvoustranný úkon)

rozvázání, narovnání, dobrovolné započtení

událostí

nemožnost splnění, zmaření možnosti splnění, smrt, uplynutí do by, splynutí.

ze zákona

rozhodnutím soudu

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 24. 10. 2009, 13:47
Zavřít