Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Územní plánování

Územní plánování

 

VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1) 30. léta - Athénská charta - definovala základní funkce města, bydlení, práce, rekreace a je spojující dopravou, zároveň deklarovala ,že zájem jednotlivce je nutno podřídit zájmu celku

2) Poválečné období - požadavky na rychlou a masovou výstavbu lidu, dochází k budování sídlíšť, která se následně stala příčinnou územního plánování

3) 70. léta - zvyšování odpovědnosti vůči území a jeho obyvatelům, posilování role samospráv na území obcí

4) 90. léta - zásadní změna v oblasti územního plánování z důvodu přesného vymezení vlastnických práv u všech společenských subjektů


LEGISLATIVA

· základním dokumentem územního plánování pro členské státy EU je Evropská charta územního plánování, která byla schválena v roce 1983

· dosavadní úprava územního plánování v ČR vychází ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

· Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, tato vyhláška podrobněji upravuje obsah územně plánovacích podkladů ( urbanistická studie, územní generel, územní prognóza, územně technické podklady), územně plánovací dokumentace ( územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán), způsob jejich pořizování, zpracování, projednávání a schvalování. Nevztahuje se na pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů ministerstva obrany

· Evropská charta prostorového plánování - prostorové plánování je významným nástrojem ve vývoji evropského společenství a prohloubení mezinárodní spolupráce


CHARAKTERISTIKA PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ

Prostorové plánování má být:

1) demokratické - mělo by se provádět tak, aby byla zabezpečena účast a jeho politických představitelů

2) souborné - mělo by zajišťovat koordinaci odvětvových politik a integrovat je do celého záměru

3) účelné - mělo by vycházet z toho, že v jednotlivých regionech existuje vědomí společných hodnot, kultury a zájmů, které mnohdy překračují státní hranice, avšak zároveň musí brát ohled reality různých zemí

4) výhledové - mělo by se analyzovat a uplatňovat dlouhodobé trendy ve sféře eknomické, sociální, kulturní, ekologické a ochrany a tvorby životního prostředí

Přílohou Evropské charty prostorového plánování jsou specifické cíle, které se týkají prostorového plánování při řešení :

1) Venkovské území - s převládající zemědělskou funkcí mají velký význam, nejdůležitější je vytvořit v nich přijatelné životní podmínky z hlediska ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického

2) Městská území - podstatně se podílejí na rozvoji Evropy, zvláštní pozornost musí být věnována zlepšování životního prostředí a rozvoj veřejného zdraví

3) Pohraniční území - vyžadují koordinovanou mezistátní politiku, smyslem je otevřít hranice, zabezpečit pohraniční spolupráci a společně využívat infrastrukturní zařízení

4) Horská území - musí být uchována a musí se jim věnovat zvláštní pozornost vzhledem k jejich ekologickému, eknomickému a kulturnímu významu

5) Strukturálně slabá území - projevují se v ní výsledky strukturálních změn průmyslu a nedochází ke zlepšování životních a pracovních podmínek

6) Pobřežní území a ostrovy - vyžadují zvláštní politiku vzhledem k rozvoji hromadné turistiky v Evropě a budování průmyslu na pobřeží


ÚKOLY A CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

· hlavním úkolem je ochrana území před nežádoucím způsobem využití a vytváření výhodných podmínek pro jeho další rozvoj

· Územní plánování zahrnuje:

· Sféru zpracování, schvalování a udržování územních plánů

· Územní řízení - v jehož průběhu se konkrétně rozhoduje o způsobu využití jednotlivých ploch, lokalizaci a řešení jednotlivých investic a o urbanistických podmínkách pro všechny objekty, které nějak zasahují do uspořádání území


ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1) Reguluje funkční a prostorové uspořádání

2) Určuje nutné anasanční, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území

Anasance - úprava prostoru, jedná se o stavební úpravu závadných městských částí

Rekonstrukce - opětné sestrojení, uvedení do původního stavu

Rekultivace - aktivní ochrana a tvorba půdního fondu v oblastech devastovaných průmyslovou

činností, vytváření úrodné půdy pomocí biologických a technických prostředků a podobných

území

3) Vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma

4) Posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb

5) Řeší umístění staveb

6) Vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území

7) Navrhuje pořadí výstavby a využití území


CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1) zlepšování živontího prostředí

2) podpora zlepšování kvality každodenního života v bydlení, pracovních přiležitostech, kultuře, rekreaci

3) zodpovědné zacházení s přírodními zdroji

4) racionání využití území


NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Nejdůležitějšími nástroji, které ůzemní plánování používá jsou:

1) územní plány - právně závazné dokumenty, zpracované v různé míře podrobnosti pro území od rozlody několika hektarů až po území celých regionů a schvalované příslušnými samosprávnými celky

2) územní rozhodnutí - správní akty stanovující na základě územního plánu podmínky pro konkrétní využití jednotlivých ploch


ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY

· slouží pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace

· v případě, že neni tato dokumentace zpracována slouží pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možnosti rozvoje území

· tvoří je:

· URBANISTICKÁ STUDIE - řeší územně technické urbanistické a architektonické podmínky využití území, používá se zejména pro získání variantních nebo alternaticních řešení vybraných problémů území

· ÚZEMNÍ GENEREL - řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých sloek osídlení krajiny, zpracovává se, je- li účelné ověřit samostatně řešení některé složky osídlení a krajiny mající podstatný vliv na využití území

· ÚZEMNÍ PROGNÓZA - slouží k prověření možnosti dlouhodobéoh rozvoje územía základně rozboru územně technických podmínek stavu životního prostředí, území na základě rozboru územně technických podmínek stavu životního prostředí území

· ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODKLADY - jsou účelově zaměřené a soustavně doplňované soubory údajů, které charakterizují stav a podmínky území, obsahující podstatné informace o stavu, možnostech využití území a průběžně se aktualizují


ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Tvoří ji:

1) ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU, který stanoví uspořádání řešeného území, vymezuje významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury, zpracovává se pro vymezené území více obcí

2) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE, který stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné a nepřípustné funkční využití ploch a jejich uspořádání, vymezuje hranice zastavitelného území obce, zpracovává se pro celé území obce, nebo po dohodě společně pro území více obcí

3) REGULAČNÍ PLÁN, který stanoví využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, v případě,že pro řešené území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán hranice zastavitelného území obce, zpracovává se pro část území obce nebo pro celé území obce

Regulační prvky

a) výšková hladina zástavby

b) maximálně zastavěný pozemek

c) hranice zastavění pozemku ( stavební čáry uliční a dvorní)

d) tvary střech


ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

OBCE

· pro svá území pořizují ( přenesená) a schvalují ( samostatná) územní plány a regulační plány

· pořizují územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady v rámci přenesené působnosti obce

KRAJE

· orgány kraje v přenesené působnosti pořizují územní plány velkých územních celků a pořizují územně plánovací podklady nezbytné pro svoji činnost

· Moravskoslezský kraj - Odbor územního plánování a stavebního řádu, která se dělí na oddělení územního plánování a oddělení stavebíoh řádu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

· pořizuje územní plány velkých územních celků

· pořizuje územní plány velkých územních celků zahranující území krajů v případě, že se příslušné orgány kraje nedohodnou, který z nich bude tuto územně plánovací dokumentaci pořizovat

· pořizuje územně plánovací podklady pro svoji činnost, územně technické podklady pravidelně prověřující stav a záměry uspořádaného území, pořizuje pro celé území

· vykováná působnost nadřízeného orgánu územního plánování pro hlavní město Prahu a pro kraje

MINISTERSTVO OBRANY

· pořizuje územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci na území vojenských újezdů

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

A) ZADÁNÍ

1) Orgán územního plánování, která pořizuje územně plánovací dokumentaci navrhuje hlavní cíle a požadavky por její vypracování, orgán = pořizovatel, požadavky jsou navrženy na základě přípravných prací a vyhotovených dokumentů zpracovaných pro dané území

2) Místo a den projednání návrhu na zadání územně plánovací dokumentace oznámí pořizovatel veřejnou vyhláškou, návrh je po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na místech uvedených ve vyhlášce, do 15 dnů může každý uplatnit své podněty, návrh musí být vystaven u pořizovatele, popřípadě na dalších místech, která jsou uvedena ve vyhlášce

3) Návrh zadání je zaslán pořizovatel dotčeným orgánům státní správy ( vždy jednotlivě), tyto orgány do 30 dnů po obdržení návrhu uplatní svá stanoviska, ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží

4) S návrhem zadání pořizovatel seznámí orgány územního plánovaní sousedních územních obvodů a na základě jejich požadavků je informuje o dalším průběhu pořizování územně plánovací dokumentace

5) Návrh zadání musí být projednán s nadřízeným orgánem územního plánu a návrh schvaluje orgán, který bude schvalovat územně plánovací dokumentaci

B) PROJEDNÁVÁNÍ

1) KONCEPT

· Na základě schváleného zadání územně plánovací dokumentace zajistí pořizovatel zpracování konceptu řešení územně plánovací dokumentace

· Koncept řešení se projednává na veřejném jednání - místo a doba konání je oznámeno veřejnou vyhláškou nejméně 30 dnů předem, součástí projednávání je odborný výklad, který zajistí pořizovatel, koncept je vystaven k veřejnému nahlédnutí nejméně 30 dnů před projednáním

· Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena konceptem mohou podat své námitky 30 dnů od veřejného jednání, k námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží

· Na základě výsledků projednávání konceptu řešení zpracuje pořizovatel souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace, obcím a vlastníkům, kteří podali včas námitky sdělí pořizovatel do 30 dnů od schválení souborného stanoviska, že bylo námitkám vyhověno nebo důvody, pro které vyhověno nebylo

2) NÁVRH

· Návrh územně plánovací dokumentace musí být vystaven u pořizovatele po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 15 dnů může každý uplatnit své připomínky

· návrh může být vystaven i na dalších určených místech

· o vystavení návrhu vyrozumí pořizovatel písemně dotčené orgány státní správy vždy jednotlivě a to nejméně do 15 dnů přede dnem vystavení

· pokud dotčené orgány státní správy nesdělí svá stanoviska ve stanovené lhůtě, vyzve je pořizovatel ke splnění této povinnosti, pokud ani do 15 dnů od doručení této výzvy neobdrží pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu platí, že proti návrhu územně plánovací dokumentace nemá námitek

· návrh územně plánovací dokumentace posuzuje před schválením nadřízený orgán územního plánování, nadřízený orgán posuzuje soulad obsahu návrhu a postupu při jeho projednávání s:

· stavební zákon

· zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o ochraně krajiny a přírody

· územní plán obce s územním plánem velkého územního celku

· regulační plán obce s územním plánem velkého územního celku a s územním plánem obce

· Posouzení sdělí nadřízený orgán pořizovateli do 30 dnů, pokud nesdělí stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s posuzovanou dokumentací souhlasí

SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

1) územní plány velkých územních celků pro svá území schvaluje kraj v samostatné působnosti ( vláda)

2) územní plány obce schvaluje zastupitelstvo obce

3) regulační plán schvaluje zastupitelstvo obce

4) územně plánovací dokumentaci na území vojenských újezdů schvaluje Ministerstvo obrany ( vláda si může vyhradit)

ZÁVAZNOST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

· územně plánovací dokumentace obsahuje závazné a směrné části řešení

· závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, které jsou vyjádřené v regulativech, ostatní části řešení jsou směrné

· schvalující orgán vymezí část územně plánovací dokumentace včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit

ZÁVAZNÁ ČÁST UZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

S ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území a stanoví zásady pro jeho uspořádání, Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje zejména:

1) U územního plánu velkého územního celku hlavní koridory a plochy umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby. Koridor - část území vedoucí cizím státem a zajišťující spojení s mořem nebo se zájmovým územím

2) u územního plánu s urbanistickou koncepcí, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, zásady uspořádání dopravního technického a občanského vybavní, plochy přípustné pro těžbu nerostů

3) u regulačního plánu vymezení zastavitelného území jednotlivých pozemků, jejich využití, umístění staveb, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení

Zastavitelné území - tvoří plochy vhodné k zastavění, které jsou vymezené schváleným územním plánem obce, popř. regulačním plánem

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí, kterým je:

· rozhodnutí o umístění stavby

· rozhodnutí o využití území

· rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu

· rozhodnutí o stavební závěře

· rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

· k územnímu řízení je příslušný stavební řád

· kdy není potřeba územního rozhodnutí

· stavební úpravy a udržovací práce ( zateplení domu, nová střecha)

· drobné stavby

· stavby umísťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění venější půdorys a výškové uspořádání prostoru

· informační, reklamní a propagační zažízení

ÚČASTNÍCI

1) Účastníkem ÚR o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a stavbách na nich, mohou být rozhodnu přímo dotčena

2)Účastníky ÚŘ o chráněném území nebo na chráněném pásmu, o stavebníěře a o dělení a scelování pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejíchž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena

3) Účastníkem každého územního řízení je obec

Účastníky nejsou: nájemci bytu a nebytových prostorů

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

1) Územní řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka z podnětu stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy

Návrh na vydání ÚR obsahuje ( mimo jiné):

a) jméno a adresu navrhovatele nebo názec a sídlo PO

b) předmět ÚR se stručnou charakteristikou území a způsobem jeho dosavadního užití

c) seznam a adresy všech známých účatníků ÚŘ

d) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických práv

K návrhu na vydání ÚR se přikládá

a) situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením předmětu ÚR a jeho polohy

b) doklady o jednání s účastníky územního řízení pokud byla předem o návrhu uvedena ( rozhodnutí, stanoviska, yjádření, souhlasy, posouzení dotčených orgánu SS vyžadováno zvlášními předpisy)

2) Stavební řád oznámí zahájení ÚŘ dotčeným orgánům SS a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením, místo a den musí být sděleno nejméně 15 dnů předem

3) od ústního jednání může stavební úřad upustit v případě, že je pro území zpracována územně plánovací dokumentace, na jejímž základě je možno posoudit návrh na územní rozhodnutí, dotčené orgány sdělí svá stanoviska ve stejné lhůtě v níž mohou uplatnit své připomínky a námitky ( tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů). stavební úřad oznámí zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou v případě:)

a) stavby zvlášt rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení

b) územní řízení a využizí území ( Nošovice)

c) o chráněném území a o ochranném písmu

d) o stavební uzávěře, týka - li se rozsáhlého území

e) nejsou známy účastníci nebo jejich pobyt


POKLADY ROZHODNUTÍ

- Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace

- Nebyla-li zpracována, opatří stavební úřad jiné podklady v rozsahu nezbytném pro územní rozhodnutí

- Stavební úřad v ÚŘ posoudí návrh především z hlediska péče o životní prostředí

- Posoudí, zda návrh vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, popř. předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

- V územním rozhodnutí stavební úřad vymezí území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území

- Platnost rozhodnutí)

1) rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o využití území platí 2 roky, ode dne, kdy nabylo právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech další lhůtu

2) dobu platnosti rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu, jakož i rozhodnutí o stavební uzávěře stanoví stavební úřad

- nelze platnost předem časově omezit, rozhodne stavební úřad o ukončení jeho platnosti, zanikne-li účel, pro který bylo územní rozhodnutí vydáno

- dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad prodloužit na žádost navrhovatele, pokud byla podána před uplynutím lhůty

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

- stavební úřad může z podnětu navrhovatele nahradit územní rozhodnutí, které je v právní moci novým územním rozhodnutím, které je v právní moci novým územním rozhodnutím, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí

 

OZNÁMENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

- územní rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení

veřejnou vyhláškou

· rozhodnutí o umístění stavby zvlášť rozsáhlé s velkým počtem účastníků řízení

· rozhodnutí o využití území

· rozhodnutí o využití území

· rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu

· rozhodnutí o stavební uzávěře, týká-li se rozsáhlého území

 

- doručení se provede vyvěšením územního rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém

- poslední den této lhůty je dnem doručení

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 25. 10. 2009, 15:58
Zavřít