Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Trestní právo

Trestní právo

Trestní právo patří do práva veřejného. Hlavním pramenem je trestní zákon č. 140/1961 Sb, který byl několikrát novelizován a úplné znění je č. 65/1994 Sb. 1.ledna 2010 vyjde v platnost nový trestní zákoník, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009. Předmětem trestního práva jsou vztahy vzniklé mezi společností a pachatelem trestného činu. Trestní právo vymezuje obsah trestného činu, znaky pachatele a objektů trestné činnosti, druhy trestů, různé povinnosti pachatele. Trestní právo je součástí právního řádu každého státu. V České republice je upraveno v trestním zákoně a v trestním řádu.

Dělíme ho na hmotné trestní právo (materiální) a procesní trestné právo (formální) :

 • hmotné - stanovuje, co je trestný čin, podmínky trestní odpovědnosti, tresty, pokuty, které lze za trestný čin uložit
 • procesní - stanovuje postupy při zjišťování trestných činů, upravuje práva a povinnosti osob, kterých se řízení dotýká, zabývá se prokazováním trestné činnosti určité osobě a samostatným trestním řizením

 

Trestní zákon je zákon, který upravuje hmotné trestní právo. Dělíme ho na obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje ustanovení, která jsou společná všem trestným činům. Zvláštní část je vlastně katalog trestných činů, který je rozdělen do 12 bodů.

 

Trestný čin je jednání nebezpečné pro společnost. Za trestný čin se považuje nejen dokonalý čin ale i pokus o něj. Pachatelen trestného činu je vždy fyzická osoba, která čin spáchala. Spolupachatelé jsou osoby, které spáchaly trestní čin společným jednáním. Účastníci trestného činu jsou ostatní osoby (organizátor, pomocník, návodce).

Katalog trestných činů :

 • trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci - vyzvědačství, hanobení republiky, ohrožení státního tajemství
 • trestné činy hospodářské - padělání peněz, krácení daní, neoprávněné podnikání
 • trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - útok na veřejného činitele, úplatkářství, křivé obvinění, křivá výpověď svědka
 • trestné činy obecně nebezpečné - ohrožení životního prostředí, nedovolené ozbrojování, šíření toxikománie
 • trestné činy hrubě narušující občanské soužití - týrání zvířat, výtržnictví, opilství, pomluva, neposkytnutí pomoci
 • trestné činy proti rodině a mládeži - bigamie, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, ohrožování mravní výchovy mládeže
 • trestné činy proti životu a zdraví - vražda, ublížení na zdraví, rvačka
 • trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti - útisk, znásilnění, loupež, vydírání, omezování osobní svobody
 • trestné činy proti majetku - krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, poškozování cizí věci
 • trestné činy proti lidskosti - podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů
 • trestné činy proti brannosti a civilní službě - neplnění odvodní povinnosti
 • trestné činy vojenské - neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, porušení povinnosti strážní služby

Trestní řád je označení pro trestní zákon, který upravuje normy trestního řízení. Spadá pod trestní právo procesní. Má pět částí - společná ustanovení, přípravné řízení, řízení před soudem, některé úkony souvisící s trestním řízením, přechodná a závěrečná ustanovení.

 

Tresty a ochranná opatření - odnětí svobody, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, vyhoštění z území České republiky, zákaz pobytu.

 

Trestní řízení je samostatné celkové vyřešení urcité věci. Skládá se z pěti částí :

 • přípravné řízení - shromažďování důkazů, vyšetřování
 • předběžné projednání obžaloby - vždy před soudem, z obviněného se stává obžalovaný
 • hlavní líčení - u soudu, většinou veřejné 99%, státní zástupce přednáší obžalobu soudci, soudce rozhoduje o vině a výši trestu
 • odvolací řízení
 • vykonávací řízení

 

Toto řízení se řídí určitými zásadami : zásada stíhání jen ze zákonných důvodů, zásada spolupráce orgánů trestního řízení se zájmovými sdruženími občanů, zásada zajištění práva na obhajobu, zásada oficiality, zásada legality, zásada účelnosti, zásada obžalovací, zásada vyhledávací, zásada bezprostřednosti, zásada ústnosti, zásada presumpce neviny, zásada volného hodnocení důkazů, zásada práva na užívaní mateřského jazyka, zásada materiální pravdy.

 

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech - spočívá v provádění některých procesních úkonů v trestním řízení na území jiného státu. Dříve označováno jako trestní právo mezinárodní.

Mezi základní spolupráci patří :

 • vydávání (extradice) - zajištění obviněného nebo odsouzeného na území jiného státu, vydání do státu, který ho vyžaduje
 • právní pomoc v užším smyslu (dožádání) - celý soubor procesních úkonů, doručení písemnosti, provedení základního výslechu, provedení domovní prohlídky
 • předávání výkonu rozhodnutí v trestních věcech - předávání odsouzených
 • předávání trestního řízení
 • průvoz - transport osoby do jiného státu.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Kateřina Kvapilová | Napsáno: 24. 8. 2009, 10:38
Zavřít