Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Správní Právo

Správní Právo


Definice:
Souhrn právních norem upravující společenské vztahy vznikající při výkony státní správy

Systém:
- je veřejným právem (viz co je to veřejné právo)
- jeho prameny jsou uvedeny ve více právních předpisech (z. o obcích, celní zák., přestupkový z., atd.)

Předmět správního práva
- moc výkonná

Správně právní vztahy
- vznikají při výkonu st. správy a mají název administrativně právní vztahy v oblasti:
- občanských záležitostí
- sociál. péče
- stavebnictví
- veřejný pořádek
- místní doprava a obchod
- technické zázemí – technické služby
- zásobování – potraviny, energie
-orgány st. správy zde vystupují jako reprezentanti státu při výkonu st. správy

Veřejná správa
1. smysl organizační
- soustava st. orgánů a dalších subjektů vykonávajících VS

a) Státní správa


přímý výkon přenesený výkon
- vláda
- ministerstva
- územ. orgány
+ 17 úřadů
(ČOI, úřad zeměměřičský, úřad pro ochranu hospodářské soutěže, úřad pro sociálněprávní ochranu dětí a mládeže, český statistický úřad)

b) samospráva


územní profesní (komory, lékaři, daňoví poradci,...)
- VÚSC  
- obec

2. smysl funkční
- činnost – správa veřejných záležitostí na různých stupních – dle pravomoci a působnosti – jiná i ministerstva, jiná u živnostenského úřadu
- vydává normativní akty, interní normat. akty, dohody, osvědčení, evidence, veřejnoprávní dohody

Činnost VS
a) podzákonná
- mohou se řídit pouze zákony, při vlastní normotvorné činnosti jsou vázáni právními předpisy vyšší právní síly
b) výkonná
- vykonávají ustanovení zákonů, aplikace práva v praxi
c) nařizovací
- individuální správní akty (staveb. povolení, živnost. oprávnění,...)
d) organizátorská
- každodenní činnost subjektu VS
- řízení koordinace, kontrola správní agendy
- registry, evidence, poradenství

Formy činnosti VS
a) obecně závazné správní akty (nařízení, vyhlášky)
- stanovení povinnosti neurčitému počtu FO a PO, které nejsou podřízeny org. VS
b) interní normativní akty 
- předpisy pro podřízené org. st. správy – pokyny, směrnice, instrukce, usnesení
- jsou závazné pro podřízené, nejsou obecně závazné
c) individuální správní akty
- stanovení práv a povinností přesně určeným subjektům v konkrét. případech
d) uzavírání dohod
- na jedné straně dohod je vždy subjekt VS (dohody o sdružení, účast v nadaci,...)
e) vydávání osvědčení
- OP, matrika, rodné listy, řidičské průkazy, pasy
f) další formy činnosti
- evidence, dokumentace, ověřen, poradenství,...


Správní řízení
- zák. č. 500/2004 Sb.

Předmět úpravy
- platní na všechna řízení při úpravě org. moci výkonné, v samosprávě a jiných org. a FO a PO vykonávajících působnost v oblasti VS

Základní zásady
legalita – zákonnost postupu – uplatnění moci pouze v případech a mezích stanovených zák.
zákaz zneužití správního uvážení – ochrana účastníků před zneužitím moci ze strany sprá. org.
ochrana dobré víry – ochrana jednotlivce, který je v přesvědčení, že akty veřej. moci jsou správné, vychází se z předpokladu správnosti aktu veř. moci
právní jistota 
soulad s veřej. zájmem – povinnost hledat řešení odpovídající konkrét. okolnostem případu, zejména dbát na to, aby v podobných případech nedocházelo k neodůvodněných rozdílům v rozhodování jako výsledek materiální rovnosti a předvídatelnosti VS
zjišťování stavu, o kterém nejsou důvodné pochybnosti – velmi významné – nemusí se již zjišťovat vše, ale pouze věci podstatné, zjišťuje se pravda v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí
veřejná správa je služba veřejnosti – nejedná se tedy o její povýšení nad ost. subjekty
poučení subjektů – zabránit škodám porušením práv z důvodů neznalosti proces. práv, poučení přiměřené s ohledem na věc i osobu účastníka
uvědomění o prováděných úkonech správním org. – s předstihem za účelem zajištění přípravy a účasti na nich, lhůta nesmí být kratší než 10 dnů (výjimka pouze tam, kde by mohl být ohrožen účel úkonu)
možnost uplatňovat práva subjektů před správním org. – zajištění součinnosti vždy, možnost odmítnou pouze usnesením, kt. musí být odůvodněno, jde o možnost vyjadřovat se k předmětu řízení, jeho skutkovém i právním hodnocením, návrhy a doplňování důkazů a vyjádření k podkladům rozhodnutí
snaha o smírné řešení – má se na mysli smír schválený spr. org., který by byl v případě porušení vykonatelný, org. se musí vždy o smír pokusit, o smír půjde zejména při rozporech ve vztazích mezi účastníky, kt. chrání zájmy veřejné v různých oblastech
vyřizování věcí bez průtahů – v případě pochybnosti o opravdu rychlém postupu je možný postup dle § 80 – ochrana před nečinností spr. org.
- z moci úřední musí učinit úkon jeho nadřízený org.
- nebylo-li zahájeno řízení do 30 dnů, zahájí je nadřízený org.
- je-li podezření, že nebude při činnosti dodržena zák. lhůta
efektivita řízení 
rovnost účastníků a zákaz diskriminace – včetně nezaujatého postupu spr. org. vůči všem účastníkům
soulad řízení a spolupráce – při více řízeních jsou povinny spr. org. postupovat koordinovaně včetně informační povinnosti všech sprá. org. i účastníků o těchto údajích
- který org. řízení vede a jeho sídlo
- druh sprá. řízené
- konkrét. odpověd. pracovník a označení projednávané věci atd.
zájem na dobré správě
- nestranné rozhodování, spravedlivé a v přiměřené lhůtě
- otevřenost
- participace
- odpovědnost
- efektivita
- souladnost

Definice správního řízení
- Stanovení postupu správního org., jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva, anebo je povinnost jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určit. věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá
- Výsledek je bud konstitutivní nebo deklaratorní individuál. akt aplikace práva
- postup je zaměřen nejen na vydání rozhodnutí, ale také na jeho nucený výkon
- také náprava nezákonných nebo vadných aktů

Stádia a fáze řízení
- stádia platí pro všechny typy řízení a vychází z principu dvouinstančního řízení
1. Stadium
- na základně žádosti nebo z moci úřední je projednávána konkrét. záležitost org., která má k projednávaní pravomoc a působnosti
2. Stadium
- dle zásady práva na přezkoumání rozhodnutí je možno podat odvolání proti rozhodnutí, o kt. rozhoduje org. v II. instanci dle pravomoci a působnosti – výsledkem je pravomocné rozhodnutí
3. Stadium
- výkon rozhodnutí je dobrovolný nebo nucený
- podmínkou je, že rozhodnutí je nejen pravomocné, ale také vykonatelné

Fáze řízení

1. před zahájením
2. zahájení řízení
3. průběh řízení – aplikační proces
a) zjišťování skutkového stavu v projednávané věci
b) práce s PN, zkoumání její struktury
4. vydání rozhodnutí

Úkony správního orgánu před zahájením správního řízení 

Vysvětlení
- k prověření oznámení, podnětů a vlastních zjištění správního orgánu, zda jsou oprávněné důvody k zahájení řízení z moci úřední
- k určení předpokládaného rozsahu podkladů nutných pro rozhodnutí
- pokud je nelze zjistit jiným úředním postupem
- i zde je možno účastníky předvolávat a předvádět, oni mohou odepřít výpověď stejně jako svědkové
- povinnost podat vysvětlení – je možno ji vymáhat i pod pokutou do 5.000.-Kč
- pořizuje se záznam, ne protokol, není ale důkazním prostředkem.


Zajištění důkazu
- je-li důvodná obava, že důkaz nebude možno později (po zahájení správního řízení) získat vůbec, nebo jen s velkými obtížemi
- obvykle bude užito v případech zahajovaných na základě žádosti, zajištění musí být provedeno však i z moci úřední
- zajišťuje se na základě usnesení, v případech hrozícího nebezpečí z prodlení se toto oznamuje dodatečně (zde je možno k splnění usnesení provádět i exekuci)
- pokud není nebezpečí z prodlení mohou se účastníci zajištění důkazu účastnit.

Předběžná informace
- bude využívána v souvislosti s aplikací speciálních zákonů správního práva, jedná se o požadavek na vydání předběžné informace správním orgánem v otázkách
a) zda lze určitou činnost vykonávat bez správního rozhodnutí, nebo pouze na jeho základě anebo jiného podmiňujícího právního úkonu 
b) podle jakých hledisek bude žádost o vydání rozhodnutí posuzována
c) za jakých předpokladů bude zřejmě žádosti vyhověno
- nejedná se o právní řešení věci ani o řešení předběžných otázek
- informace není dána formou správního rozhodnutí, ale jako neformální přípis bez úředního razítka
- obsahově může být předběžná informace časově omezena.


Řízení v I. instanci

Postup před zahájením řízení 
Jedná se o novou úpravu navazující na občanské soudní řízení, řešící případy, kdy nebude řízení zahájeno.
rozlišuje se  
- podnět k zahájení řízení platí pro případy, kdy správní orgán zahajuje řízení z moci úřední (ex offo) a všechny iniciativy jsou chápány jako podněty
zde je povinnost do 30 dnů (bylo-li o to požádáno) vyrozumět autora, jak bylo s podnětem naloženo 

- žádost o zahájení řízení je nový název pro návrh na zahájení řízení tam, kde je řízení zahájeno na základě iniciativy účastníků

před zahájením řízení přichází tedy v úvahu :
- u podnětu sdělení jak s ním bylo naloženo
- u žádosti – odložení usnesením v případě, že podání není žádostí nebo žádný správní orgán není věcně a ani místně příslušný

Zahájení správního řízení 
- dva postupy odlišující, zda se jedná o žádost nebo podnět k zahájení řízení z moci úřední. U obou platí zákaz jednání o téže věci u dvou orgánů.

Řízení o žádosti
- je zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, u více účastníků tehdy, kdy došla žádost posledního z nich
- je nutno dodržet zákonem požadované formální náležitosti
- u vad žádosti je správní orgán povinen při jejich převzetí podání pomáhat s jejich odstraněním nebo ve výzvě k odstranění vad poučit o jejich nápravě, k tomu stanoví lhůtu

Řízení o podnětu (z moci úřední)
- je zahájeno dnem, kdy se o tom dozvěděl první z účastníků tohoto řízení, u těch, kteří oznámení nepřevzali je toto možno oznámit na úřední desce (!!!)
- musí označovat označení orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.
- úřední deska nabývá velkého významu – zde lze ostatní účastníky vyrozumívat pouze na této desce.

Ústní jednání
- je prováděno pouze tehdy, je-li to nezbytné
- vyrozumění je nutné nejméně 5 dnů předem
- zásadně je jednání neveřejné, přístup veřejnosti je možný pouze tehdy, když o to některý z účastníků požádá a to pouze tehdy, jestli to neohrozí práva jiných účastníků, veřejný zájem nebo mravnost.

Podklady k vydání rozhodnutí
- žádosti a návrhy účastníků
- důkazy : listiny, ohledání, svědecká výpověď, znalecký posudek 
- skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti
- podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci
- skutečnosti obecně známé 
- předběžné (prejudikální) otázky řeší případ, kdy rozhodnutí správního orgánu závisí na vyřešení otázky, kterou správní orgán nemůže v zahájeném řízení sám vyřešit 
a. zde je nutno dát podnět k zahájení řízení
b. vyzvat účastníka, aby dal podnět nebo žádost o řešení této otázky
c. může si učinit vlastní úsudek, nikoliv však o věcech trestních, přestupkových, o deliktech a o otázkách osobního stavu
d. je-li to v pravomoci správní orgánu pak řízení přeruší, v samostatném řízení rozhodne o předběžném problému a poté pokračuje ve vlastním řízení.

Zajišťovací prostředky (slouží k zajištění úspěchu řízení)

- předvolání nejméně 5 dnů předem, písemně do vlastních rukou zákon ukládá povinnost dostavit se anebo se řádně předem omluvit)
- předvedení 
1. na základě vydaného písemného usnesení provedou orgány Policie ČR (případně jiný ozbrojený sbor, pokud tak stanoví zákon) a pro potřeby obcí též obecní policie
2. pokud se bez omluvy nedostavil
3. nově stačí, že se nedostavil pouze na první předvolání, nemusí být opakovně předvoláván
- předběžné opatření – zde opět nově jako v občanském soudním řízení se stanoví opatření k prozatímní úpravě poměrů účastníků anebo je-li obava ze zmaření výkonu nuceného výkonu rozhodnutí (exekuce) – lhůta do 10 dnů
něco vykonat, zdržet se nebo strpět
zajistit věc, která by mohla sloužit jako důkaz
zajistit věc na které by mohla být vykonána exekuce
- pořádková pokuta – také nově jako donucovací prostředek, do výše 50.000.-Kč, postupně, možno ji ukládat i opakovaně tomu, kdo
a) se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 
b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
c) neuposlechne pokynu úřední osoby
- vykázání z místa úkonu toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu (mimo úřední místnosti správního orgánu nelze vykázat toho, kdo se tam zdržuje z jiného právaného úkonu).

Přerušení řízení - pouze na dobu nezbytně nutnou
- k účelu odstranění nedostatků žádosti o zahájení řízení
- čeká se na zaplacení správního poplatku nebo vyřešení povinnosti jej platit
- řeší se tzv. předběžná otázka
- ustanovuje se opatrovník procesně nezpůsobilých účastníků
- stanoví-li to zákon
- požádá o to některých z účastníků a ostatní s tím souhlasí

Zastavení řízení
- žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni - žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí
- byla podána žádost zjevně právně nepřípustná 
- žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení, 
- žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen 
- zjistí překážku řízení podle § 48 odst. 1, (bylo již zahájeno říení u jiného správního orgánu)
- žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl 
- žádost se stala zjevně bezpředmětnou, 
- z dalších důvodů stanovených zákonem

Rozhodnutí v I. instanci :
- konstitutivní – zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
- deklaratorní – prohlašují, že osoby práva mají nebo nemají, obě mají povahu meritorního rozhodnutí
- řešení procesních otázek – postupů v samotném řízení, které připravují předpoklady pro přijetí rozhodnutí konstitutivního nebo deklaratorního nazývá se usnesením
- příkaz (§ 150 spr.ř.) v řízení z moci úřední a ve sporných řízeních (zkrácené řízení včetně odporu a dalšího postupu)

Vyhlašuje se písemně nebo ústně, pokud to dovolí zákon ( zde však na požádání musí správní orgán vystavit účastníkovi potvrzení o obsahu rozhodnutí vč. opravných prostředků).

Náležitosti rozhodnutí

V podstatě se nemění, jsou vyjmenovány v § 68 a 69 správního řádu
Vyhlášení rozhodnutí se děje :
- na písemnosti musí být vyznačeno razítko „ vypraveno dne …“ a poté je doručeno písemně do vlastních rukou
- je vyhlášeno ústně (pokud se účastník výslovně ve spisu vzdal nároku na písemné doručení)
- vyvěšením na úřední desce
- poznamenáním vyhlášení usnesení ve spisu, pokud to ze zákona postačuje
- lhůta pro oznámení do 30 dnů od zahájení řízení + 30 dnů se připočítá, je-li nutno nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo musel být některý účastník předveden anebo se doručovalo veřejnou vyhláškou (zde se stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí).

Ochrana před nečinností nadřízeným správním orgánem
- není-li vydáno rozhodnutí v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní opatření z moci úřední
- stejně, není-li zahájeno řízení ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o nutnosti zahájit řízení ex offo
- v případech, kdy je zjevné, že správní orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti
a) příkaz nečinnému orgánu, aby učinil potřebná opatření
b) převzít věc a rozhodnout
c) pověřit věcí jiný správní orgán v rámci svého správního obvodu
c) prodloužit přiměřeně lhůtu
- nelze použít v samosprávné činnosti územních orgánů.

Právní moc a doložka právní moci nebo o vykonatelnosti
- pravomocné je rozhodnutí, které bylo oznámeno účastníkům a nelze se proti němu odvolat
- vykonatelné (stav, kdy je možno se poprvé domáhat nuceného výkonu rozhodnutí) je okamžikem 
- nabytí právní moci 
- dnem, který je ve výroku usnesení uveden (zejména při stanovení povinností v době pozdější, než bylo rozhodnutí oznámeno), musí být ve výroku uvedeno

- Doložka o právní moci a vykonatelnosti je učiněna správním orgánem který rozhodoval naposledy – je vyhotovena na originálu rozhodnutí, který je součástí spisu anebo na požádání účastníka záznamem na stejnopisu, který mu byl doručen s uvedením data vypravení, právní moci a podpisem osoby vystavující doložku včetně úředního razítka.

Usnesení
- používá se pro procesní otázky
- odvolání nemá odkladný účinek, v celé řadě případů se nelze proti němu odvolat, lze pouze podat stížnost. (Odvolací orgán zkoumá pouze jeho zákonnost.)
- často se vyhlašuje ústně se záznamem do spisu, není zde předpoklad oznámení doručením, pouze se vyrozumívá
- právní moc a vykonatelnost nastává vyhlášením

Nicotnost rozhodnutí :
- bylo vydáno orgánem, který nebyl věcně příslušný (neplatí v případě, kdy rozhodnutí vydal nadřízený správní orgán věcně příslušný)
- má vady zjevně vnitřně rozporné, právně či fakticky neuskutečnitelné (např. odvolává se na neexistující nebo neplatnou právní normu)
- o nicotnosti musí rozhodnout správní soud ex offo
- neplatí zde žádné promlčecí lhůty, nelze je nahradit zhojením (např. uplynutím času).

Náklady řízení
- tvoří je hotové výdaje účastníků a jejich zástupců
- správní poplatky
- ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců
- náklady důkazů
- tlumočné
- odměna za zastupování

Náhrada nákladů řízení

- jedná se o paušální částku, kterou hradí ten, kdo vyvolal činnost správního orgánu porušením své právní povinnosti
- náhradu ušlého výdělku a hotových výdajů opatrovníků těch, které musel správní orgán vynaložit v důsledku porušení povinnosti subjektů
- náhrada poplatků za úkony, které by musel účastník sám zaplatit, kdyby je obstarával
rozhoduje se ve výroku, nutno žádat do 8 dnů poté, co náklady vznikly.

Odvolací řízení (II. Instance).

Odvolání
- proti každému rozhodnutí je možno podat odvolání
- výjimky stanoví zákon a týkají se procesních rozhodnutí (usnesení), které nejsou pro meritorní rozhodnutí významné
- je možno se vzdát práva na odvolání, nelze tak učinit před jeho vyhlášením, toto nelze pak zvrátit
- odvolání je možno vzít zpět, toto nelze pak zvrátit
- odvolat se lze pouze proti výroku rozhodnutí a musí splňovat zákonem stanovený obsah (proti čemu odvolání směřuje, proto které části výroku, v čem je spatřován rozpor s právem nebo proč ne nesprávné), musí tedy být řádně odůvodněno
- dříve se posuzovalo rozhodnutí v celém rozsahu, nyní pouze podle návrhu, na odvolání platí přiměřeně ustanovení týkající se podání včetně jejich doplnění či oprav
- k novým skutečnostem se přihlíží pouze tehdy, když nebyly známy do doby vydání rozhodnutí nebo nemohly být dříve uplatněny
- lhůta 15dnů ode dne oznámení rozhodnutí
- lhůta 30 dnů ode dne, kdy se účastník dozvěděl o vydaném rozhodnutí a které mu nebylo oznámeno, nejpozději však 1 rok ode dne, kdy bylo oznámeno poslednímu z účastníků, zde nelze zmeškání prominout
- zde je důkazní povinnost opaku na správním orgánu
- poslední dva odkazy neplatí na opomenuté účastníky (zde platí, že rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci).

Postup správního orgánu I. instance :
- odvolání se adresuje správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal
- stejnopisy odvolání se doručí účastníkům s výzvou vyjádřit se obvykle do 5 dnů
- doplní řízení zejména o důkazy pokud vyvstane jejich potřeba z odvolání
- pokud mohly být důkazy provedeny již v původním řízení tak k nim z moci úřední nepřihlíží (ledaže by to bylo ve veřejném zájmu)
- je zachována autoremedura
- pokud po vydání rozhodnutí nastala situace opravňující k zastavení řízení tak se nejedná o odvolání, ale řízení se zastaví (žádost byla vzata zpět, žadatel zemřel, žádost se stala bezpředmětnou atd.)
- předání spisu odvolacímu správnímu orgánu
a) s vlastním stanoviskem do 30 dnů ode dne doručení
b) u nepřípustného nebo opožděného odvolání do 10 dnů s odůvodněním.

Postup odvolacího orgánu
- příslušný je nejblíže nadřízený správní orgán
- přezkoumává rozhodnutí v rozsahu námitek, jinak jen podle veřejného zájmu, nejde zde o tzv. úplný revizní princip, který byl zrušen s cílem posílit význam prvoinstančního řízení
- nepřihlíží se ani k vadám, které neměly bezprostředně vliv na výrok.

Rozhodnutí o odvolání
- zrušení a zastavení tehdy, kdy mohlo být zastaveno podle zákona
- zrušení a vrácení zpět (vysloví právní názor, který je závazný, uloží doplnění dokazování atd.)
- změna (nelze v případech, kdy by účastníkovi byla uložena povinnost nebo má-li být změněno rozhodnutí územního samosprávného celku)
- zamítnutí a potvrzení rozhodnutí
- zamítnutí opožděného nebo nepřípustného odvolání, u opožděného odvolání však - zkoumá, zda nejsou důvody pro přezkumné řízení
- platí lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolacím řízení stejné jako pro vydání rozhodnutí.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 15. 10. 2009, 13:19
Zavřít