Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Právní odpovědnost

Právní odpovědnost

je to povinnost nést nepříznivé následky za porušení právních norem

Předpoklady vzniku právní odpovědnosti

Jako u každého právního vztahu, tak i u právní odpovědnosti musí nastat určitá právní skutečnost

Dělíme ji:

objektivní (nesouvisí s jednáním, odpovídám, i když jsem nic protiprávního osobně neudělala)

subjektivní (vyžadováno zavinění)

Odpovědnost rozlišujeme také podle toho, zda se nacházíme v právu soukromém či veřejném.

 

PRÁVO VEŘEJNÉ

= odpovídají subjekty aplikující právo (soud, správní orgán) za:

- vadné akty (co do obsahu, formy – chybí poučení...),

- nicotné akty (rozhodl orgán bez pravomoci a působnosti)

- nečinnost.

Požadujeme: náhradu škody,

reparace,

rehabilitace (nahrazení při poškození pověsti),

restituce,

satisfakce,

substituce,

+ náhrada újmy (neprávem odsouzený důchodce).

= OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST

- odpovídají subjekty jako fyzické a právnické osoby za trestné činy (pouze fyzická osoba), přestupky (pouze fyzická osoba), delikty.

Výsledkem: je trest, sankce, náhrada škody.

= SUBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST


PRÁVO SOUKROMÉ

= je to odpovědnost za škody (majetková újma vyčíslitelná v penězích)

- obecná (subjektivní) nebo

- zvláštní (objektivní)

Odpovídá ten, kdo ji způsobil, zavinil, zaměstnavatel odpovídá za své zaměstnance. Obecná platí vždy, když konkrétní případ nespadá do speciálních ustanovení občanského zákoníku, je založena na principu odpovědnosti za zaviněné protiprávní jednání.

 

Do zvláštní odpovědnosti za škody patří:

- odpovědnost provozovatelů ubytovacích služeb za vnesené a odložené věci, ale musí jít o odložení na místa k tomu určena nebo na místa obvyklá,

- odpovědnost za ty, kteří nemohou posoudit následky svého chování (rodiče za své nezletilé děti, opatrovníci za nesvéprávné osoby, vychovatelé a učitelé, kteří měli vykonávat dohled),

- odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům (šikana),

- odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (odpovědnost nese provozovatel),

- odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (musí jít o bezprostřední vztah k provozu).

Odpovědnost za vady (závazkové právo) vzniklé ze závazků (za vadné splnění závazků, protože závazek má být splněn řádně a včas) – objektivní odpovědnost.

Vady se člení:

· faktické

· právní (něco bylo převedeno, co nemělo být, věcné břemeno, zástavní právo),

· odstranitelné

· neodstranitelné

· zjevné

· skryté(musí se projevit pro uplatnění odpovědnosti v záruční lhůtě).

 

Nároky – odstoupení od smlouvy (u neodstranitelné vady ihned, u odstranitelné až po marném uplynutí lhůty, kdy se z plnění stane neodstranitelné plnění), sleva (když si ji chci ponechat), výměna, oprava.

Dle § 616 občanského zákoníku – shoda s kupní smlouvou – jestliže není výrobek ve shodě, nebo nevyhovuje, až do 6 měsíců si mohu vybrat, který nárok budu chtít a oni jsou povinni to respektovat (kvalifikovaná reklamace). Po uplynutí 6 měsíců to už ale neplatí.

Dalším případem odpovědnosti je například odpovědnost spojená:

  • s nehmotnými statky – ochrana osobnosti, duševní vlastnictví (autorská a průmyslová práva), hospodářská ochranná opatření.

Nároky – přiměřené zadostiučinění, zdržovací nárok, odstraňovací nárok, vydání bezdůvodného obohacení, slušné vypořádání, náhrada škody. Některé hraničí s trestnými činy – trestné činy proti životu a zdraví, lidské důstojnosti, nekalé soutěži, autorským právům ...

  • s pracovním právem – za obchodní tajemství, zákaz konkurenčního jednání, zaměstnavatel odpovídá za naši mzdu chráněnou zákonem, za pracovní úrazy, nemoci z povolání. Zaměstnanec i zaměstnavatel odpovídají za diskriminaci, harašení. Zaměstnanec odpovídá dle obecné odpovědnosti (zavinění a ke škodě došlo při porušení pracovních povinností) – výše náhrady závisí na tom, zda se jedná o nedbalost (maximálně do výše 4,5 násobku mzdy zaměstnance), úmysl (hradí veškerou vzniklou škodu) nebo pokud porušil obecnou povinnost (trojnásobek). Dle zvláštní odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.

Zaměstnavatel odpovídá dle obecné odpovědnosti (nutno mu dokázat porušení předpisů) a zvláštní odpovědnosti za pracovní úrazy, nemoci z povolání, za škodu na vnesených a odložených věcech, za škodu způsobenou při odvrácení hrozící škody zaměstnancem.

  • s rodinným právem – odpovědnost rodičů za děti, výchovu, výživu, majetek. Této odpovědnosti je může zbavit pouze soud. Jsou trestné činy a přestupky proti rodině, mládeži.

· odpovědnost za bezdůvodné obohacení - bezdůvodně se obohatí každý, kdo získá neoprávněný majetkový prospěch (bez právního důvodu, právní důvod odpadl, byl výsledkem protiprávního jednání). Vydán tomu, kdo byl o něj poškozen.

Právní odpovědnost má tyto funkce:

· preventivní, výchova, osvěta – směřuje k tomu, aby lidé právo neporušovali, sankce působí na lidské vědomí a její hrozba ovlivňuje chování subjektu

· kompenzační neboli nahrazovací – spočívá v odstranění nebo nahrazení újmy tomu, komu byla způsobena formou restituce – obnovení stavu, reparace – náhradní plnění v penězích, substituce – náhrada podobnou nebo rovnocennou věcí, satisfakce – poskytnuté zadostiučinění při újmě nemajetkového charakteru, ale i náhrada v penězích.

· represivní – jde o samotný sankční postih za porušení práva, kdy sankce slouží jako výchovný prostředek (ukládání trestů za trestné činy, sankce za delikty a přestupky)

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 25. 10. 2009, 15:31
Zavřít