Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Kupní smlouva, darovací smlouva a smlouva o dílo

Kupní smlouva, darovací smlouva a smlouva o dílo

1) Systém

- závazky patří do oblasti práva soukromého, jsou ve více odvětvích – v obchodním, pracovním, finančním ...

závazkové právo = souhrn PN upravujících závazkové právní vztahy.

 

 

Předmět občanského práva

- věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, práva k cizím věcem, zajištění moci osoby nad věcí)

- závazky (smlouvy a závazky z porušení práva, subjekty si obstarávají věci a služby od jiných subjektů)

- dědické právo (přechod vlastnických práv po smrti zůstavitele ne jeho právní nástupce)

- osobnostní práva (práva na ochranu osobnosti)

- osobně majetková práva (práva k duševnímu vlastnictví)

 

 

2) Vztahy mezi subjekty

– právní vztah, který má předpoklady a prvky

závazek = je občanskoprávní vztah mezi účastníky, jejichž postavení poskytuje jednomu (věřiteli) právo žádá plnění a druhému ( dlužníkovi) toto poskytnout

- za předpokladu - shody

- součinnosti.

 

3) Zásady pro uzavírání smluv :

- smluvní rovnost stran rovnost občanská i majetková, reciprocita

- dávám, aby mi bylo také dáno

- dávám, aby bylo pro mne něco konáno

- dělám něco, abych za to něco dostal

- dělám něco proto, aby bylo něco uděláno pro mne

 

- smluvní volnost stran

- právo vybrat si s kým smlouvu uzavřu a zda ji vůbec uzavřu

 

- povinnost plnit smlouvu - pacta sunt servanda (smlouvy buďtež plněny)

- důsledek - porušení smlouvy je porušením práva

- kdo smlouvu porušil odpovídá za způsobené škody

- možnost vymáhat soudně splnění závazků

- odpovědnost za výsledek - objektivní odpovědnost

 

- zásada ochrany dobré víry

- ochrana patří tomu, kdo jedná v souladu s právem

- nikdo nemůže mít prospěch z vlastní nepoctivosti.

 

 

Další doplňující zásady :

- závazek je platný i když není dluh odůvodněn

- není-li ujednáno jinak, platí průměr, standard

- možnost odstoupit od zakázky - pozor - náhrada vzniklé škody příp. sankce (storno poplatky, smluvní pokuta)

- je-li v rozporu s dobrými mravy na smlouvě trvat

- oferta- akceptace

- možnost předběžných ujednání

- odpovědnost za dluhy - nedílná, solidární, dílčí.

 

 

 

4. Jednotlivé smlouvy

 

Kupní smlouva podle občanského zákona

subjekty - kdokoliv způsobilý k právním úkonům

obsah - povinnost prodávajícího odevzdat věc kupujícímu a povinnost kupujícího věc převzít a zaplatit dohodnutou cenu

objekt - cokoliv, pokud to zákon nezakazuje (kulturní hodnoty, život, ...)

- vše, co je možné a dovolené; věci a majetkové hodnoty

 

použití : - u všech prodejů, kde je jedním z účastníků fyzická osoba

- vždy kdy je prodávána nemovitost - i mezi obchodníky

forma : - není stanovena obecně, u nemovitostí písemná a povolení vkladu vlastnického práva

katastrálním úřadem

 

 

podstata kupní smlouvy :

- prodej jako základ fungování společnosti

- obecně přechod vlastnických práv okamžikem

- odevzdání (tradice) - přímo, předání klíčů, dokladů, ...

- u nemovitostí povolením práva vkladu do katastru

- přechod práv možno dohodnout odchylně !! vždy písemně :

- při uzavření smlouvy

- při konečném zaplacení ceny (při splátkách nebo úvěru)

 

Cena - platí v zásadě smluvní, při existenci státem regulované ceny ji nesmí překročit.


 

 

Kupní smlouva podle obchodního zákona

- rozdíl od občanského zákona je stanoven podle účelu smlouvy – slouží-li předmět smlouvy k podnikání, platí ustanovení obchodního zákona jako ustanovení speciální

 

Obsah - prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží (movité věci určené jednotlivě nebo co do množství a druhu), umožnit mu, aby k němu nabyl vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu

 

· jedná se o relativní obchod - mezi podnikateli

· musí souviset s podnikatelskou činností

· jedná se pouze o věci movité již vyrobené nebo dodatečně vyráběné

· forma není určena, z důvodů právní jistoty se doporučuje písemná

· odlišnost od dalších smluv dle občanského zákona

- od smlouvy o dílo - záleží na tom, zda u zboží teprve vyráběného kupující předává věci potřebné pro výrobu, pokud předává podstatnou část věcí, jedná se o smlouvu o dílo

- prodej nemovitostí - vždy dle občanského zákona s výjimkou - prodej podniku, jehož součástí jsou i nemovitosti nebo prodej na základě smlouvy o koupi pronajaté věci.

 

Vznik - okamžikem dohody o všech podstatných složkách a o těch které byly označeny jako obvyklé složky - ty, které jedna se smluvních stran za podstatné považuje.

 

Podstatné složky :

· určení smluvních stran

· určení předmětu plnění - jednotlivé nebo druh a množství

- určení kvality - je-li stanovena v rozporu s technickými normami platí zásada, že zboží musí odpovídat jakosti přípustné k užívání stanovené těmito předpisy (zák.č. 142/1992 Sb. o technických normách)

- zboží má mít vlastnosti odpovídající účelu užití stanovenému v kupní smlouvě - jinak platí, že musí mít vlastnosti určené pro běžné použití (§ 420 obch. zákoníku)

· určení ceny - buď dohoda o ceně nebo stanovení způsobu, jak bude cena stanovena, často se řeší jako vedlejší ujednání (cenová nebo měnová doložka)

 

Obvyklé složky :

· doba plnění - datum nebo lhůta, zákon nestanoví jako podstatnou složku

· záruka - dle obch.z. musí být sjednána písemně (prohlášením, uvedením na obalu, vyznačením na výrobku, ...

· určení dokladů ke zboží

- nutné k převzetí zboží - náložní list, skladištní list, ...

- nutné k užívání zboží - proclení, technická dokumentace, ...

- k získání vlastnického práva

- další doklady - atesty, prospekty, ....

· způsob přepravy nebo předání zboží - není-li stanoveno jinak, platí splnění závazku okamžikem předání zboží prvnímu přepravci

· placení kupní ceny - předem, směnkou, smluvní akreditiv, splátky, ...

 

 

 

Darovací smlouva – pouze dle občanského zákona

subjekty: kdokoliv - dárce a obdarovaný

objekt : vše, co je možné a dovolené, nejen věci, ale i práva, pohledávky apod.

obsah : dárce předává věc nebo právo a obdarovaný ji přijímá bez úplaty

forma : u nemovitostí a v zákoně uvedených případech písemná, jinak stačí ústní

 

podstata : dárce předává věc nebo práva bezúplatně nebo slibuje dar a obdarovaný musí věci přijmout a dárce musí upozornit obdarovaného na vady daru (nemůže se proto jednat o jednostranný právní úkon)

- předmětem může být cokoliv – i slib

- nelze darovat až po smrti

- nemohu odstoupit od smlouvy, mohu pouze vrátit dar

 

Dar je možno vrátit pouze v případě, kdy se obdarovaný vůči dárci nebo členům jeho rodiny chová tak, že hrubě porušuje dobré mravy. (odmítnutí pomoci ve stáří nebo nemoci, hrubé fyzické a psychické násilí. Spor řeší soud.

 

 

 

Smlouva o dílo podle občanského zákona

V zákoně je upravena - obecná úprava smluv o dílo

- smlouva o zhotovení věci na zakázku

- smlouva o opravě a úpravě věci

 

subjekty : ten kdo má oprávnění dílo provádět - zhotovitel a objednatel

objekt : a) výroba a oprava nebo úprava a údržba hmotných předmětů

b) výsledky dušení činnosti - projekt, film, hudba, posudek, revize,

obsah : zhotovitel na základě objednávky se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za poskytnutí přiměřené součinnosti.

(na vlastní nebezpečí - povinnost je splněna až dokončením a předáním věci).

 

Převzetí do 1 měsíce od ukončení díla (jinak poplatek za uskladnění a po 6 měsících možnost věci prodat jinému - výtěžek po odpočtu nákladů je předán objednateli.

 

forma : písemná - objednávka se specifikací díla a ceny, pokud se nejedná o práci na počkání

Cena je vždy smluvní a stanoví se :

a) rozpočtem - cenu nelze bez souhlasu objednatele zvýšit

b) odhadem - vyšší cenu nutno neprodleně oznámit objednateli a nárok na vyšší cenu je pouze tehdy, když je zvýšení nepodstatné - asi 10-20 % podle okolností díla - při neoznámení nárok zaniká

- při podstatném překročení ceny - nárok objednatele od smlouvy odstoupit

Splatnost ceny při předání díla, možno žádat přiměřenou zálohu.

 

 

Smlouva o dílo dle obchodního zákona

- nelze směšovat tuto smlouvu s obdobnou dle občanského zákoníku, nutno se zabývat otázkou užití toho kterého právního předpisu (viz absolutní obchody, relativní obchody, absolutní neobchody)

- obsah je stejný : zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo na vlastní nebezpečí a za úplatu

- důraz nutno položit na konkretizaci jednotlivých součástí objednávky jako doba zhotovení, způsob provedení, výše úplaty, zvýšení rozpočtu nebo jeho snížení, možnosti odstoupení od smlouvy, odpovědnost za vady díla, poskytnuté záruky, sankce za porušení smluvních povinností atd.

- povinnost opatřit si věci potřebné k provedení díla

- může jeho provedením pověřit i jinou osobu pokud to neodporuje smlouvě

- v průběhu zhotovení díla je zhotovitel jejím vlastníkem a nese i riziko škod na věci

- odevzdáním díla přechází vlastnické právo na objednatele

 

- cena je smluvní (obvyklá nebo dle rozpočtu)

- u rozpočtu se může stanovit, zda je závazný a úplný nebo je smluvně nezávazný

- je-li nezávazný, zhotovitel se může domáhat jeho zvýšení při nevyhnutelném zvýšení nákladů,

- objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud překročení ceny stanovené rozpočtem je vyšší než 10 %

 

- odstoupit je možno výjimečně pro překročení ceny, vady díla anebo prodlení

- pokuty a jiné sankce za porušení povinností je možno uplatnit pouze tehdy, pokud byly ve smlouvě dohodnuty.

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 25. 10. 2009, 15:37
Zavřít