Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Aspekty trhu s realitami - uzavírání smluv

Aspekty trhu s realitami - uzavírání smluv

Jak se uzavírají smlouvy

- smlouva o zprostředkování je jedním ze smluvních typů upravených obchodním zákoníkem

- účelem smlouvy o zprostředkování je usnadnit podnikateli, který to potřebuje pro svou podnikatelskou činnost, uzavřít určitou, zejména kupní smlouvu v případě, že by pro podnikatele samotného bylo vyhledání příslušného smluvního partnera spojeno s obtížemi a to zejména z hlediska časového

- proto je často ekonomicky výhodnější, použije-li tu zájemce službu zprostředkovatele, zejména takového, který se zprostředkovatelskou činností zabývá a je obeznámen se situací na úseku, kde má být smlouva uzavřena

- zájemce sice zaplatí zprostředkovateli provizi (většinou provize činí 3 – 5 % z kupní ceny) avšak ušetří naproti tomu náklady, které by musel vynaložit, kdyby byl nucen vyhledat si vhodného smluvního partnera sám

- smlouva o zprostředkování pojmově prakticky totožná se smlouvou zprostředkovatelskou podle občanského zákoníku, jejíž právní úprava je podstatně stručnější než právní úprava smlouvy o zprostředkování v obchodním zákoníku

Součást a příslušenství věci

- právní úkony týkající se hlavní věci se vztahují i k jejímu příslušenství

- tato zásada je zakotvena v zákoně, ale je vhodné při smluvních či jiných dispozicích s věcí hlavní výslovně uvést, zda se tyto dispozice týkají i příslušenství, popř. kterého

- např. při prodeji bytů je vhodné ve smlouvě sjednat, zda osvětlovací tělesa či kuchyňská linka nacházející se v bytě je součástí prodeje nebo zda si prodávající vybavení ponechá

Hlavními prameny úpravy pozemkověprávních vztahů jsou:

- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon),

- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

- zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech

- speciální zákony → zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku (restituční zákon)

- zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- důležitou skupinu pramenů tvoří právní předpisy, které upravují nejen pozemkověprávní vztahy, ale také pravidla chování, které se těchto právních vztahů dotýkají → zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Do katastru nemovitostí se zapisují

- práva k nemovitostem a to:

1) vlastnické právo

2) zástavní právo

3) právo odpovídající věcnému břemenu

4) předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva

5) jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem

6) další práva, pokud tak stanoví zákon

Zápisy právních vztahů k nemovitostem

- úkolem katastrálního úřadu je především provádění zápisů právních vztahů k nemovitostem

- pod tímto pojmem se rozumí:

a) vklad

b) záznam

c) poznámka

d) výmaz zápisu

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Vlasta Zapletalová | Napsáno: 6. 10. 2009, 9:46
Zavřít