Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Biologie » Úvod do biologie

Úvod do biologie

Biologie v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

V užším slova smyslu bychom pak biologii mohli popsat jako vědu, zkoumající organismy od úrovně subcelulární, tedy od úrovně jednotlivých buněčných organel se vším, co s nimi souvisí, přes úrovně buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů.

Slovo biologie se překládá jako bios-život a logo-slovo, takže doslovně jako nauka o životě. Ačkoli pojetí biologie jako samostatného souvislého odvětví vzniklo v 19. století, biologie se objevila již v dobách antického Řecka a Říma.

Je pět základů biologie. Buněčná teorie studuje všechno co zahrnuje buňky. Všechny živé organismy se skládají z buněk, základních stavebních kamenů života. Buněčná teorie studuje stavbu buněk, jejich rozmnožování a životní prostředí. Evoluce je v biologii označení procesu postupné změny genetických vlastností organismů. Teorie genů ukazuje že vlastnosti všech živých organismů jsou zakódovány v genech. Homeostáza znamená udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě. Základním rysem každého živého organismu je využití energie. Přežití každého živočicha a rostliny závisí na jejím neustálém přísunu.

Pod biologii tedy můžeme zařadit, nebo nalézt její úzkou spojitost s následujícími vědními obory:

- Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty.

- Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech.

- Genetika je biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace.

- Fyziologie je vědní obor studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu procesů a činností v organismu. Fyziologie se dělí na dva velké obory: fyziologii živočichů a fyziologii rostlin.

- Anatomie je obor biologie, který se zabývá vnitřní stavbou organismů.

- Botanika zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny a vše, co s nimi souvisí.

- Mykologie je věda zabývající se výzkumem hub.

a mnoha dalších specializovaných vědeckých disciplín..

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Monika Holmanová | Napsáno: 25. 3. 2009, 0:14
Zavřít