Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Regionální geografie » Středočeský kraj (stručně)

Středočeský kraj (stručně)

Středočeský kraj

Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Středočeský kraj se svojí rozlohou řadí k největším krajům a patří mezi čtyři kraje, na jejichž území žije více než 1 milion obyvatel.

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 016 km2 ) zabírá téměř 14 % území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi Českými kraji kromě Karlovarského a nových „moravských“ krajů.

Administrativně se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je největší správní obvod s rozšířenou působností – Příbram
(8 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní obvod s rozšířenou působností – Neratovice
(1 % rozlohy Středočeského kraje).

K 30. září 2006 měl Středočeský kraj 1 171 200 obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém se počet obyvatel již blíží 150 000. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s cca 50 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km2.

Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje.

K 30. září 2006 činila průměrná hrubá mzda 19 891 Kč. Průměrná hrubá mzda vzrostla v kraji oproti stejnému období minulého roku o 6,6 %. V meziokresním srovnání vykazovaly nejvyšší mzdu okresy Praha-západ (20 308 Kč) a Praha-východ (19 546, nejnižší měl okres Příbram (15 561 Kč).

Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší proti republikovému průměru. Existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje, ovlivněné opět blízkostí Prahy. K 30. září 2006 byla registrovaná míra nezaměstnanosti v kraji 6,60 %. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje dosáhla v okrese Kutná Hora (8,2 %), následují okresy Nymburk (7,9 %) a Kladno (7,8 %). Nejnižší vykazují tradičně okresy Praha-východ (2,3 %) a Praha-západ (2,4 %).

Povrch:

 • Ve Středních čechách můžeme najít nižinu, která se nazývá Středolabská tabule.
 • Ve Středních čechách se rozkládají tyto vrchoviny:
 1. Středočeská pahorkatina
 2. Brdy (pohoří)
 3. Křivoklatská vrchovina
 • Ve středních čechách můžeme najít koněprůžskou jeskyni v Českém Krase.

Řeky:

 • Řeky, které protékají ve Středních čechách :
 1. Labe,
 2. Vltava (nejdelší řeka ČR)
 3. Berounka
 4. Sázava
 5. Jizera

Přehrady:

 • Přehrady, které můžeme najít ve Středních čechách :

 1. Slapy
 2. Vraně
 3. Střechovice
 4. Kamýk

Památky UNESCO:

Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek se vyznačuje město Kutná Hora, které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, které figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.

Půdy:

 • Ve Středních čechách můžeme najit tyto půdy:
 1. Černozemě
 2. Hnědozemě

Průmysl

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v ČR je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, naopak podíl stavebnictví a služeb na celkové zaměstnanosti je nižší, oblast služeb však vykazuje v posledních letech progresivní růst.

Zemědělství:

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská výroba těží z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin.

Težba:

 • Ve středních čechách se teži tyto suroviny:
 1. Černé uhlí
 2. Cihlářské suroviny
 3. Keramicke jíly,šterk,písek

Města:

Města, které se nacházejí ve Středních čechách a jaký maji průmysl :

 • Kladno: v kladně můžeme najit hutnický,chemický a strojírenský průmysl

 • Kralupy nad Vltavou:
 • Kolín:                                                 
 • Neratovice:

Tyto 3 města zpracovávají ropu,vyrábí čistíci prostředky a umělý koučuk = chemický průmysl

Mladá Boleslav: V Mladé Boleslavy je automobilka ŠKODA = Strojírenský průmysl

Rakovník: V Rakovníku se vyrábí prací prostředky (RAKONA),Dlažby a keramické obklady (RAKO)

Kutná Hora: v Kutne hoře je památka UNESCO (chrám sv. Barbory)

Poděbrady: Poděbrady jsou proslule svýma lazněma, a teké výrobou minerálních vod

Příbram: Výroba Potravin = Potravinářský průmysl

Benešov a Vlaším: vyroba skla,sklářská bižuterie = sklářský průmysl

Hrady a zámky:

 • Ve Středních čechách se také nacházeji hrady a Zamky:

 1. Karlštejn
 2. Křivoklat
 3. Konopiště
 4. Hřib
 5. Český Šternberk

 

Poznámka: Střední čechy mají nemalé příjmy z cestovniho Ruchu

 

 

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Lukáš Stařičný | Napsáno: 29. 3. 2009, 14:31
Zavřít