Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Práva k cizím věcem

Práva k cizím věcem

 

Věcná práva

- patří do soukromého práva = občanské právo (neříkat, že patří do občanského zákona, ale do občanského práva!!)

Předmět občanského práva

a) vztahy subjektů k majetku (- věci) – věcná práva

b) vztahy mezi subjekty (– výsledky chování člověka) - závazky

c) osobně majetková práva (– výsledky duševního vlastnictví) – autorská, průmyslová, hospodářská ochranná opatření, firemní a známkové právo

d) osobnostní práva (– hodnoty lidské osobnosti)

pozn. – v závorce jsou objekty

Předmět občanského práva (přesně z přednášek)

a) věcná práva – vlastnické právo, spoluvlastnictví a práva k cizím věcem, zajištění osoby moci osoby nad věcí

b) závazky – smlouvy a závazky z porušení práva, subjekty si obstarávají věci a služby od jiných subjektů

c) dědické právo – přechod vlastnických práv po smrti

d) osobnostní práva – zejména práva na ochranu osobnosti

e) osobně majetková práva – práva k duševnímu vlastnictví

 

1. Definice věcných práv

- věcná práva jsou práva k věcem

- zajišťují moc osoby nad věcmi, neomezenou, nikým nerušenou a jejich cílem je ochrana práv k věcem – ostatním subjektům přikazuje nerušit vlastníka ve výkonu jeho práv - působí tak proti všem s výjimkou případů, kdy zásahy dovoluje zákon

- vlastnické právo je: a) absolutní = nikdo je nesmí rušit

b) relativní = právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého

- pozn.: nemožné a nedovolené nebo vlastnictví všech nemohu vlastnit (vlastnictví všech – myslíme tím to, co je pod zemí – uhlí, rudy, kovy, léčivé vody..)

2. Formy věcných práv

a) Vlastnictví:

(výhradní vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM)

- v Listině základních práv a svobod občanů je stanoveno: „každý má právo vlastnit majetek“, kdy právo všech vlastníků má stejný obsah a má také stejnou ochranu, tzn. –

- všichni mají stejné právo vlastnictví nabývat s výjimkou, kdy to zákon nedovoluje (věci vyhrazené do vlastnictví státu – doly, minerální zdroje..)

- některé věci nemohou být předmětem vlastnictví – voda, energie, vzduch

- určité věci podléhají zvláštnímu režimu – zbraně, výbušniny, drogy..

- vlastnictví zavazuje – nikdo nesmí omezovat druhé a poškozovat lidské zdraví, přírodní zdroje a životní prostředí nad míru nezbytně nutnou

 

Obsah vlastnického práva

a) věc držet – mít ji u sebe

b) věc užívat – využívání užitných vlastností k vlastní potřebě nebo neužívat ji, nechat zkazit

c) věc požívat – brát z ní plody a užitky – pronájem pozemku, mláďata psa, vlastním les apod.

d) nakládat s věcí = disponovat – rozhodovat o jejím osudu

prodat, darovat, vyměnit

najmout, půjčit

odkázat v dědictví

opustit

zničit

 

Vznik vlastnického práva:

1. převodem

2. přechodem

3. originárně

4. vydržení

 

b) Držba

- je to faktické ovládání cizí věci

- nakládání s touto věcí jako s věcí vlastní

- vykonávání práva ve svůj prospěch osobou jinou, než je skutečný vlastník této věci

- předmětem držby jsou: - věci – movité, nemovité, individuální a druhově určené

- práva připouštějící trvalý nebo opakovaný výkon práva (např. věcná břemena)

 

c) Práva k cizím věcem

- definice: jsou to práva k majetku vykovávaná subjekty, které k nemají k majetku právo vlastnické

- jiná osoba než vlastník má práva – vlastník je omezen – musí něco dát, zdržet se, strpět, nebo konat (viz. 4 základní povinnosti)

 

Formy práv k cizím věcem (viz. dělení)

a) zástavní právo

b) zadržovací právo

c) věcná břemena

 

a) Zástavní právo

- definice: právo věřitele domáhat se uspokojení své pohledávky (peněžité i nepeněžité) z majetku, který mu byl dán do zástavy v případě nesplnění jeho konkrétní pohledávky za dlužníkem

- jiná definice: slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který ji odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě je možno dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy

- je to zajišťovací prostředek (omezení nakládat)

- má funkce: a) zajišťovací – zajistí, že v případě nesplnění pohledávky je užit majetek na

úhradu dluhu – do zástavy beru větší hodnotu - bude ho to nutit, aby mi zaplatil, pž. nebude chtít přijít o peníze

b) nahrazovací – není zaplaceno, užije se zástavy k zaplacení

 

Předmět zástavního práva = cokoliv

 

Vznik zástavního práva (viz. přednášky)

a) smlouvou – vždy písemná, u věcí, které má vlastník u sebe zákon vyžaduje smlouvu sepsanou formou notářského zápisu – existence zástavy je zapsána v Rejstřík zástav vedeném Notářskou komorou ČR

b) soudní zástava – důsledek výkonu exekuce (aby se někdo zastřeným právním úkonem nezbavil majetku)

c) rozhodnutí správního úřadu nebo soudu (v dědických věcech)

d) ze zákona (pohledávky z daní a z dlužného nájemného z bytů)

- zástava se vztahuje v době jejího trvání i na pozdějšího vlastníka zastavené věci

 

Nakládání

- zástava je zapsána v katastru nemovitostí – u nemovitostí musí být vždy zapsána v katastru nemovitostí!!

- seznam zástav vedených notářskou komorou

- česká notářská komora – Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou ČR

 

Zánik zástavního práva

a) zaplacením dluhu

b) zánikem zastavené věci

c) vzdání se zástavního práva věřitelem

d) uplynutím doby při sjednání na dobu určitou

e) dohodou stran

f) realizace k pokrytí pohledávky – výkon práva

- dle občanského zákona na žádost soud rozhodne o soudní dražbě

- dle obchodního zákona věřitel může prodat ve veřejné dražbě

- dle dohody – ponechání si věci na úhradu bez prodeje, nebo prodej z volné ruky

 

b) Zadržovací právo

- definice: je to oprávnění věřitele zadržet movitou věc do doby uspokojení jeho pohledávky vůči dlužníkovi

- jiná definice: kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat

- funkce: zajišťovací

 

Předmět: pouze věci movité

 

Vznik:

a) jednostranný právní úkon ze strany věřitele

b) povinnost vlastníka vyrozumět o zadržení

c) věc může být vlastníkem i prodána, ale do úhrady pohledávky nebude vydána

d) možnost převzít místo zadržené věci i jinou jako tzv. jistotu

- pohledávka je pouze splatná peněžní pohledávka

 

Zánik:

a) zánik zajištěné pohledávky

b) zánik zadržené věci

c) vydání zadržené věci dlužníku

 

- při uspokojení pohledávky výkonem soudního rozhodnutí je zde předností právo, a to i před zástavou!!

 

c) Věcná břemena

- nejsou to zajišťovací prostředky v pravém slova smyslu

- definice: věcná břemena znamenají omezení vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch jiné osoby tak, že vlastník je povinen něco konat, strpět, nebo zdržet se určitého výkonu svých práv

- slouží k zajištění oprávněných zájmů jiných subjektů

 

Předmět: pouze věci nemovité

 

- vždy písemný právní úkon se záznamem do katastru nemovitostí

- každý další právní nástupce ve vlastnických právech přebírá břemeno (např. právo brát vodu ze studny)

 

Užití věcného břemene:

a) služebnost nemovitosti (ve smlouvě budou 2 předměty – musíme popsat

obě nemovitosti)

b) určité osobě – právo osobnostní, zanikající úmrtím osoby

 

Obsah

a) k nemovitosti – právo chůze a jízdy, právo braní vody ze studny, právo odvodu vody přes cizí pozemek, právo pastvy, hnaní dobytka, vedení kabelu, vedení produktovodů

b) k osobě – doživotní bydlení, zajištění otopu, braní plodů a užitků – dříve výměnek

 

Zánik

a) smlouvou

b) vzdání se práva

c) smrtí – bylo-li zřízeno ve prospěch určité FO

d) zánikem služebné nemovitosti nebo jejími podstatnými změnami, kdy již nemůže sloužit účelu věcného břemene

e) rozhodnutím soudu – vznikne-li hrubý nepoměr mezi zatížením vlastníka a výhodami druhého nebo není možno je vykonávat anebo by byl výkon v rozporu s dobrými mravy, popřípadě by bylo právo zneužíváno

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 25. 10. 2009, 15:27
Zavřít