Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo » Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod


Odvětví ústavního práva
- tvoří je souhrn právních norem, upravujících především formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a povinnosti občanů.

Předmětem ústavního práva – je to nejvýznamnější odvětví, hlavní instituty státu (moc zákonodárná, výkonná, soudní), soustava nejvyšších orgánů, samospráva, základní práva a svobody

Prameny ústavního práva jsou ústavní zákony. Mají největší právní sílu.

Význam ústavního práva z MO č. 1 – hierarchie

Ústavní řád je tvořen

1. Listina základních práv a svobod

2. Ústava ČR

3. Ústavní zákony


Listina základních práv a svobod

Přijata úst. zákonem č. 23/1991 Sb. tehdejším FS ČSFR, do ústavního pořádku ČR jako součást přijata usnesením ČNR 2/1993 Sb. z 16.12.1992.

= právní normy v ní obsažené mají stejnou právní sílu jako normy Ústavy ČR tzn. Že je součástí ústavního pořádku

Struktura

Preambule - prohlášení, že FS se usneslo na této listině ....

Hlava I. - obecná ustanovení

Hlava II. - lidská práva a základní svobody

Hlava III. - práva národnostních a etnických menšin

Hlava IV. - hospodářská, sociální a kulturní práva

Hlava V. - právo na soudní a jinou právní ochranu

Hlava VI. - společná ustanovení.

Hlava I. (obecná ustanovení)

§ lidé jsou svobodní, rovní v důstojnosti a právech, práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná,

§ stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání

§ státní moc je možno uplatnit jen v případech a mezích stanovených zákonem a způsobem dle zákona

§ každý může činit co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá,

§ práva platí pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení nebo původu,

§ každý má právo rozhodovat o své národnosti

§ nikomu nesmí být způsobena újma pro uplatňování jeho základních práv a svobod,

§ povinnosti možno ukládat jen na základě zákona, v jeho mezích a jen při zachování práv a svobod,

§ meze práv a svobod stanoví zákon

§ zákonná omezení musí platit pro všechny stejně a vždy

§ omezení nesmí narušit samu podstatu práv a svobod.

Hlava II. (lidská práva a základní svobody)

§ právo na život - ochrana již před narozením, nikdo nesmí být usmrcen (proto není u nás trest smrti)

§ nedotknutelnost osoby a soukromí - omezení jen ze zákona

- nikdo nesmí být mučen, podrobován krutému zacházení, nelidskému a ponižujícímu zacházení

§ osobní svoboda - zbavení svobody jen ze zákona a tam stanoveným způsobem, nikdy ne proto, že nesplnil nějaký závazek,

- obviněný a podezřelý - zbavení svobody na 48 hod.,

- zatčení je možné pouze na základě odůvodněného písemného příkazu soudce

- vazba může být uložena jen ze zákonných důvodů a na zák. stanovenou dobu

- zadržení ze zdravotních důvodů - do 24 hod., pak musí do 7 dnů rozhod nout soud

§ zákaz nucených prací a služeb - výjimky:

- výkon trestu odnětí svobody

- vojenská služba

- odstraňování následků živ. pohrom

- uložení povinnosti dle zákona o ochraně životů, zdraví a práv druhých

§ právo na lidskou důstojnost , osobní čest, dobrou pověst a ochranu jména

- ochrana před zásahy do soukromého a rodinného života

- neoprávněným shromažďováním údajů o osobě, jejich zveřejňováním a zneužíváním

§ právo na majetek - je zaručena u jakéhokoliv majetku pro všechny,

- je zaručeno dědění

- vlastnictví zavazuje - nesmí být zneužito proti právům jiných

- vyvlastnění - jen ze zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu

- daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona

§ nedotknutelnost obydlí - vstup je se souhlasem

- domovní prohlídka jen na příkaz soudu v odůvodněných případech

- jiný zásah - pouze tehdy, když je v prostorách podnikáno a to za účelem umožnění plnění úkolů veřejné správy

- ochrana zájmů druhých a odvrácení hrozících škod

§ listovní tajemství a ochrana jiných zpráv - zasílaných poštou, telefonem, telegrafem a jiným způsobem

- omezení jen ze zákona

§ svoboda pohybu a pobytu - omezení ze zákona v případě zajištění bezpečnosti státu, věř. pořádku, ochrany jiných a ve vymezených územích (ochrana přírody)

- vyhostit lze pouze cizince

- občan ČR nesmí být nucen k vystěhování,

§ svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání - včetně vědeckého bádání a umělecké tvorby

- nikdo nesmí být nucen k vojenské službě, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním

- možnost projevovat své náboženství nebo víru

§ politická práva - právo na informace - státní orgány musí přiměřeně informovat

- vyjadřování názorů - slovem, písmem, obrazem a jejich šíření

- cenzura je nepřípustná,

§ petiční právo - obracet se na státní orgány a orgány samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi,

- nelze zasahovat takto do soudní činnosti

- nelze vyzývat k porušování práv a svobod

§ shromažďování je zaručeno, omezení pouze ze zákona,

- shromáždění nesmí být vázána na předchozí souhlas orgánu veřejné správy

§ sdružování - ve spolcích, společnostech, sdruženích, polit. stranách a hnutích

- politické strany a hnutí jsou odloučeny od státu

- omezení jez ze zákona

§ účast na správě věcí veřejných - přímo nebo prostřednictvím volených zástupců

- stanovení volebního práva -všeobecné, rovné a tajné

- všichni mají stejný přístup k funkcím

§ volná soutěž politických stran - nutno ji umožnit

§ právo na odpor - proti každému, kdo odstraňuje demokratický řád lidských práv a svobod založených „Listinou“ jestliže ústavní orgány nefungují a zákonné prostředky nelze použít.

Hlava III. (národnostní a etnické menšiny)

§ příslušnost k nim nesmí být nikomu na újmu

§ zaručuje se rozvoj kultury, informací v mateřském jazyce a sdružování v národních sdruženích,

§ právo na - vzdělání v mateřském jazyku

- užívání mat. jazyka v úředním styku

- účast na řešení národnostních problémech

Hlava IV . (hospodářská, sociální a kulturní práva)

§ svobodná volba povolání a přípravy na ně

§ možnost podnikání pro každého

§ právo na práci - kdo nemůže pracovat, musí být přiměřeně zajištěn

§ sdružování s cílem ochrany hospodářských zájmů - odbory

§ právo na stávku - za zákonných podmínek (vyloučeni jsou soudci, státní zástupci, ozbrojené síly a sbory)

§ spravedlivá odměna za práci včetně uspokojivých pracovních podmínek

- ochrana pracovních podmínek žen, mladistvých a zdravotně postižených

- zvláštní ochrana mladistvých a zdravotně postižených v prac. vztazích a při přípravě na povolání

§ hmotné zabezpečení ve stáří - také při ztrátě způsobilosti pracovat a při ztrátě živitele,

§ právo na ochranu zdraví - nárok na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění,

§ ochrana rodičovství a rodiny

- těhotná žena má zaručenu zvláštní péči vč. pracovních vztahů

- děti narozené mimo manželství mají stejná práva jako ostatní

- výchova dětí je právo rodičů

- děti mají právo na výchovu a péči

- odnětí této péče je možné pouze rozhodnutím soudu,

§ právo na vzdělání (Univerzita Karlova 1348)

- povinná školní docházka (od 6 let, po dobu 9 let)

- bezplatné vzdělání na základním a středním stupni, na VŠ dle schopností a možností občana

- jiné než státní školy mohou vzdělávat dle podmínek v zákoně - tehdy mohou požadovat školné,

§ ochrana výsledků duševní činnosti - stanovena zákonem,

- zajištěn přístup ke kulturnímu bohatství,

§ příznivé životní prostředí - ochrana v zákoně

- včasné a úplné informování o stavu prostředí a zdrojů,

- nikdo výkonem svých práv nesmí životní prostředí ohrozit.

Hlava V. (právo na soudní a jinou ochranu)

§ nezávislý soud - právo na ochranu u nezávislého soudce

§ přezkoumání rozhodnutí orgánů veřejné správy soudem

§ náhrada škody, způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, státního orgánu a orgánu veřejné správy

§ právo odepřít výpověď pokud tím způsobí nebezpečí trestní stíhání sobě nebo osobám blízkým

§ právní pomoc v řízení před soudy a ostatními orgány

§ rovnost všech v řízení

§ právo na mateřský jazyk a tlumočníka

§ nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci

§ veřejné projednání a vyjádření ke všem důkazům (veřejnost je možno vyloučit jen ze zákona)

§ jen zákon stanoví, co je TČ a jaký trest nebo jiná újma může být užita za jeho spáchání (tresty : odnětí svobody, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta voj. hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, vyhoštění a trest obecně prospěšných prací)

§ jen soud rozhoduje o vině a trestu

§ každý je považován za nevinného, doku pravomocný rozsudek vinu nevyslovil

§ obhajoba - nutná obhajoba v případech stanovených zákonem

§ obviněný může odepřít výpověď, nesmí k ní být nucen

§ nikdo nemůže být 2 x pravomocně odsouzen za stejný tr. čin

§ užití zákona vč. ložení trestu dle zákona platného v době spáchání tr. činu, pozdější zákon možno použít tehdy, je-li to příznivější pro odsouzeného.

Hlava VI. (společná ustanovení)

§ vyjmenovaná ustanovení platí v mezích jak jsou stanoveny speciálními zákony,

§ na cizince se „listina“ vztahuje v plném rozsahu, pokud se nehovoří o občanu ČR,

§ poskytnutí azylu všem, pokud nejednali v rozporu s „listinou“,

§ omezení práv vybraných kategorií zaměstnání - soudci, st. zástupci, zaměstnanci státní správy, příslušníci ozbrojených sil a sborů

Právní pohled na vývoj základních práv a svobod:

§ Francouzská revoluce – Deklarace práv člověka a občana-poprvé v historii, neshoda stavů, Volnost, rovnost, bratrství-heslo revoluce, ustanovena politická práva

§ Charta OSN (San Francisco 1945) (OSN vzniklo za účelem zabránit další válce (po 2.sv.v)

§ Všeobecná deklarace lidských práv (Valná hromada OSN 1948)

§ 1948-1950- právnická dvouletka ,,Gottwaldova ústava“- měli v té době sestavit zákony, lidově demokratický režim, měli jsme ústavu, ale v praxi se nedodržovala, bylo to období studené války, vstupování do třídního boje, rozdělení na východ a západ a uzavření jednotlivých bloků

§ Helsinská konference – 1975 - Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), později Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE; anglicky Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) je mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací KBSE.

§ OBSE sdružuje převážně evropské státy. Členem je 56 států, kromě států v Evropě, USA, Kanada, Austrálie...i ČR – závěrečný akt 1. 8. 1975

§ sestaveno ze tří košů:

- bezpečnost v Evropě

- kultura

- humanitární problémy a lidská práva

§ Charta 77 - požadovali, aby byla plněna charta OSN

§ nedodržování protokolu a vznik Charty 77 (př. Polsko – Solidarita jako reakce na neplnění závazků státem)

§ změna a přijetí až po revoluci v roce 1989-17.listopad sametová revoluce

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Denisa Ogurčáková | Napsáno: 24. 10. 2009, 13:21
Zavřít